نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل گروه حقوق، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22091/csiw.2021.4635.1625

چکیده

طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک 1989 و قانون حمایت خانواده 1391 مصلحت کودکان در رأس همه امور مربوطه می باشد. اما به کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود؛ مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه‌ها، هویت، سلامت، امنیت و آموزش کودک است که در هر مورد باید مورد بررسی قرار گرفته تا بالاترین منافع کودک حاصل گردد. لذا بررسی این عناصر حتی در موضوعات مشابه به دلیل تفاوت در شرایط کودکان ضروری است؛ که در بسیاری از موارد طی فرآیند دادرسی این مهم صورت می‌پذیرد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی شده تا با بیان و تشریح عناصر مصلحت در کنوانسیون و تطبیق آن با قوانین خانواده ایران تا حد زیادی از ابهامات نهفته در آن کاسته و جایگاه اصلی آن روشن شود. در این بین قوانین ایران، دادگاه خانواده و قضات مربوطه را مرجع صالح رسیدگی در شناسایی مصلحت کودک معرفی نموده اما کنوانسیون حقوق کودک ضمن تأیید دادگاه صالح، تخصص در امور اطفال، در اختیار داشتن امکانات کافی و جلب نظریه کارشناس را برای این قضات در جهت رسیدن به مصالح عالیه ضروری می‌داند. بنابراین لزوم توجه، شناخت و اولویت‌بندی عناصر مصلحت که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده تا حد زیادی مانع اتخاذ تفاسیر شخصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کودکان در محاکم قضایی ایران بوده و موجب فراهم شدن بالاترین سطوح حمایتی و مراقبتی از کودکان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Interest in Convention on the Rights of the Child and the Family Law of Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi meshkibaf 1
  • Abdollah Abedini 2

1 MA in International Law Department of Law, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor Department of Law, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to the explicit provisions of the Convention on the Rights of the Child 1989 (CRC) and the Family Protection Act of 1391, the best interests of children are at the top of all affairs. But Using expediency means exercising taste or view without Assessment case in the laws and decisions will shake of expediency.The child interest in CRC has elements Including communication with parents, attention to comments and views, Identity, Health, safety, Education and in each case, must be examined to achieve the highest child benefits. Therefore, the examination of these elements is necessary even in the same subjects due to the difference in children's conditions in judicial process. In the present article, by descriptive analytical method , an attempt has been made to explain the elements of Interests in the CRC and its application to the laws of the Iranian family, to greatly reduce the ambiguities in it and to clarify its main place, Iran's laws have explicitly introduced the family court and judges as the competent authorities. But, while confirming, CRC take into account the specialisation in the children's affairs, the Adequate facilities and providing the expert opinion to the judges as necessary factors to achieve the best interests. Therefore, attention, recognize and prioritize the elements of interest mentioned in the Convention on the Rights of the Child will largely prevent the adoption of personal interpretations of decisions related to children in Iranian courts and will provide the highest levels of child protection and care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Interest. Child Rights
  • Convention on the Rights of the Child. Iranian Family Law
  • Interests Elements
CAPTCHA Image