نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2021.5740.1867

چکیده

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در حقوق ایران شباهت‌های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق ‏آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و ‏فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط ‏طرفین خواهد شد که یکی از مهمترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر ‏بوده است.‏
پژوهش حاضر با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان ‏فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد و ‏همچنین امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت ‏غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید؛ که در این راستا نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز ‏وجود داشته است.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal and contractual transfer of property to an adopted child under US law (with a view to Iranian law)

نویسندگان [English]

  • zohre afshar quchani
  • mohammad hasan sadeghi moghadam

Professor, Faculty of Law, University of Tehran

چکیده [English]

The custody of children and adolescents without a guardian and with a bad guardian in Iranian law ‎has many similarities to the institution of adoption in American law, with the fundamental difference ‎that custody in Iranian law does not result in a real parent-child relationship between the guardian ‎and the adopted child, and just has been resulted to some rights and duties. This legal relationship ‎will have financial and non-financial effects on the relationship between the parties, one of the most ‎important financial effects has always been the possibility of inheritance between them or bequest of ‎property for each other.‎
The present study, focusing on American law and jurisprudence in this country, has tried to study the ‎various hypotheses of inheritance between the adopted child and the guardian, the adopted child and ‎the guardian relatives, and the adopted child and his / her real parents, as well as the possibility of ‎citation. Examine the will concluded in favor of the adopted child, assuming the conclusion of a ‎direct will by the guardian or an indirect will by the relatives of the guardian; In this regard, there has ‎been a look at Iranian law and codified laws in this regard.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adopted child
  • guardian
  • real parents
  • inheritance
  • will
CAPTCHA Image