1. مطالعه‌ تطبیقی قواعد رقابت در قوانین رقابتی ایران و اتحادیه‌ اروپا

سید فضل الله موسوی؛ انسیه جدیدی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 279-312

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.5692.1854

چکیده
  بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌ رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانون‌گذار در ...  بیشتر