1. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب

علیرضا یزدانیان؛ عباس نیازی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 167-192

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2250.1232

چکیده
  مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح‌شده، اما مورد  پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در ...  بیشتر