1. نقد نظریۀ امتناع حقوق اسلامی مدرن

سید علیرضا حسینی بهشتی؛ مهدی مرادی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 25-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2915.1328

چکیده
  از نظرگاه وائل­بن­حلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفت­شناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشتۀ تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفت­شناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزام­آور در کدهای ...  بیشتر