1. حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس

سیف اله محمدی نسب؛ قاسم نظری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 193-224

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3095.1360

چکیده
  در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی ...  بیشتر