1. ماهیت قاعده تقابل‌تعهدات در حقوق کامن‌لا و کارکرد آن در فقه و حقوق ایران

مجید سربازیان؛ سروش رستم زاد اصلی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 141-172

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.4521.1598

چکیده
  یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا ...  بیشتر

2. مطالعه ی تطبیقی ایراد عدم اجرا در نظام رومی-ژرمنی (فرانسه، آلمان، سوئیس) ،کنوانسیون بیع بین‌المللی و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران

جعفر عسکری؛ مرتضی نجف آبادی فراهانی؛ مصطفی مصطفایی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 119-144

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3530.1442

چکیده
  ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک ‌طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه­ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ...  بیشتر