1. مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان 1849

سید ناصر سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4141.1536

چکیده
  یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض این اصل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این عزم ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این خواست تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات ...  بیشتر