1. مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان 1849

سید ناصر سلطانی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4141.1536

چکیده
  یکی از خواست­ های تاریخی جنبش مشروطه ­خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه­هایی از جامعه مواجه شد. این گروه­ها از یک سو برابری در ...  بیشتر