1. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4478.1586

چکیده
  حق تعیین سرنوشت می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می توانند در مقررات­ گذاری­ های محلی-شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات­ گذاری از نقطه­ نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می­ دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدل­های ...  بیشتر