1. بررسی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر سرگرمی های بیانی

محمود حکمت نیا؛ داود خوشنویس

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 93-118

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.3492.1436

چکیده
  سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می‌توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما ...  بیشتر