1. بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدم‌النفع»

سیدمحمدصادق موسوی؛ سید علی خزایی؛ سید هادی دهقان

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 139-170

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3413.1424

چکیده
  «خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن‌لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می‌رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی‌گیرد. در کامن‌لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق ...  بیشتر

2. مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران، فرانسه و حقوق اسلامی

علیرضا یزدانیان

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 143-162

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.788

چکیده
  یکی از اصول مسؤولیت­ شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه‌ی قلمرو مسؤولیت‌های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می‌باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی ...  بیشتر

3. رویکرد نظام‌های حقوقی غربی و اسلام نسبت به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

ابراهیم عبدی پور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.1023

چکیده
  نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه‌ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه‌حل‌های آن‌ها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق مسؤولیت مدنی ...  بیشتر