1. تأثیر تمایز رویکردیِ حقوق مدرن و حقوق سنّتی بر روش‌شناسیِ حقوقی

محمد صالحی مازندرانی؛ صفیه السادات ملاباشی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 125-152

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1312.1086

چکیده
  سنت‌گرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و انسان‌شناسی برگزیده‌‌اند. این نوشتار نسبت این تمایز در روش‌شناسی حقوقی را بررسی می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که روش‌شناسیِ مدرن چه فرایندی را سپری کرده و این فرایند چه تأثیری بر روش‌شناسیِ حقوقیِ مدرن بر جای گذاشته است و آیا این تأثیرها ماهیت حقوق مدرن ...  بیشتر