نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزش دانشگاه قم

2 دکتری تخصصی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم.

10.22091/csiw.2020.5187.1734

چکیده

حمله هوایی پهپاد در سرزمین عراق به شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 تن از همراهان ایشان انجامید. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای اطلاعات را گردآوردی کرده است تا به مسأله وضعیت حقوقی اقدام آمریکا در شهادت سردار سلیمانی از نگاه حقوق مسئولیت بین‌المللی در نقض تعهد حقوق بشر پاسخ دهد. جستار حاضر بر این فرضیه مبتنی شده است که آمریکا مسئولیت دارد و بالمآل، به لحاظ حقوقی بین‌المللی می‌توان به دنبال پیامدهای آن بود. شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان به تصریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تحت دستور مستقیم وی بوده است. ازاین‌رو، طبق ماده 4 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین-المللی دولت‌ها ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی، به آمریکا منتسب است و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی کشور در زمینه حقوق بین‌الملل بشر دانسته می‌شود. بدین ترتیب، هر دو عنصر انتساب و نقض تعهد بین‌المللی محقق شده و طبق مواد 1 و 2 مجموعه مواد 2001، آمریکا مسئولیت بین‌المللی دارد. آمریکا به عنوان کشور متخلف باید تضمین معتبر و متقاعدکننده به عدم تکرار بدهد (ماده 30(ب) مجموعه مواد 2001)، غرامت بپردازد و جلب رضایت صورت گیرد (مواد 36 و 37 مجموعه مواد 2001). جلب رضایت و تضمین عدم تکرار باید به طور معتبر و واقعی (غیرصوری) باشد و دراین‌مورد، این امر با خروج کامل نیروهای آمریکا از منطقه و به‌ویژه عراق محقق می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

U.S. International Responsibility for Martyrdom of General Soleimani

نویسندگان [English]

  • gholamali ghasemi 1
  • Mohamad Setayeshpur 2

1 Deputy Director of Education, University of Qom

2 University of Qom

چکیده [English]

Drone airstrike in the territory of Iraq led to martyrdom of General Qasem Soleimani and nine of his companions. The present paper has compiled library approach to answer the question of legal status of US action in the testimony of General Soleimani in respect of international responsibility in violation of human rights obligations. The article in hands is based on a assumption that US is responsible and the related consequences can be sought under international law. martyrdom of General Soleimani and his companions had been committed by US president, implicitly. Therefore it is attributed to usa in accordance with article 4 of International law commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA 2001) and has been regarded breach of international obligation, of the state in question in accordance with treaties and customary international of human rights. As such, the both attribution and breach of international obligation, as two elements of internationally wrongful act have been occurred and USA is regarded responsible in accordance with Articles 1 and 2 of ARSIWA 2001. USA as the wrongdoer state must provide a valid and persuasive Assurance of non-repetition (Article 30(b) of ARSIWA 2001), must compensate and provide satisfaction (Articles 36 and 37 of ARSIWA 2001). Satisfaction and Assurance of non-repetition must be valid and real and in this situation, complete withdrawal of US forces from the region in question and specially Iraq, may make it achievable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyrdom Soleimani
  • United States of America
  • Trump Administration
  • Internationally Wrongful Act
  • International Responsibility
CAPTCHA Image