داوران

وظایف داوران محترم

 

1- کمک به تصمیم گیری تحریریه

 

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

 

 
2- سرعت عمل

 

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

 

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

 

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

 

  
 3-  محرمانه بودن اطلاعات

 

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

 

  
 4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

 

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند

 

5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد

 


6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

 داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علیرضا آذربایجانی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران-پردیس فارابی-دانشکده حقوق
اسماعیل آقابابایی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
احسان آقامحمدآقایی استادیار گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مسلم آقایی طوق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی
شهرام ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا- شیراز
محمدامین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
محمد جواد ارسطا استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران.
قاسم اسلامی نیا گروخ حقوق
محسن اسماعیلی گروه حقوق خصوصی و اسلامی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر اعتمادی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم
زهره افشار قوچانی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
روح الله اکرمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمد مهدی الشریف دانشگاه اصفهان
احمد امیری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
اعظم امینی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی
اعظم انصاری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی انصاری پور گروه حقوق خصوصی و اسلامی
علی رضا باریکلو عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
پرویز باقری دانشیار گروه حقوق دانشگاه ایلام
مهدی بالوی استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
مصطفی بختیاروند گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
محمد مهدی برغی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
علی بهادری استادیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
زهرا بهادری جهرمی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران- کارشناس رسمی دادگستری
رسول بهرامپوری حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
مهناز بیات کمیتکی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمدباقر پارساپور عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
حسن پوربافرانی دانشگاه اصفهان
رضا پورمحمدی استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده
رحیم پیلوار استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
محمد صالح تسخیری دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
احمدرضا توحیدی عضو گروه حقوق بین الملل
منوچهر توسلی نائینی دانشگاه اصفهان
محمدهادی توکل پور استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
حسین جاور گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید قاسم جعفرزاده عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
حسن جعفری تبار عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
نصراله جعفری خسرو آبادی عضو هیات علمی دانشگاه میبد
محمد جلالی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آیت اله جلیلی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا جوانمرد استادیار دانشگاه لرستان
مهدی چگنی عضو گروه حقوق جزا
احمد حاجی ده آبادی عضو هیأت علمی گروه جزا
محمد علی حاجی ده آبادی مدیر گروه حقوق جزا دانشگاه قم
سید احمد حبیب نژاد استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد حبیبی مجنده دانشگاه مفید
مهدی حسن زاده عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
سیده ام البنین حسینی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
سیده لطیفه حسینی استادیار دانشگاه الزهرا س
محمود حکمت نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
علی محمد حکیمیان گروه خصوصی
علی عباس حیاتی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه
الهام حیدری عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
مسعود حیدری معاون اداری و مالی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
مهدی خاقانی اصفهانی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده توسعه و تحقیق علوم انسانی(سمت)
ابوالفتح خالقی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) استاد تمام دانشکده حقوق- دانشگاه قم
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور تهران
علی رضا خلیل زاده دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی و قاضی دیوان
محمدعلی خورسندیان حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی
داود خوشنویس مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
سید مهدی دادمرزی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
شهرداد دارابی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم
علیرضا دبیرنیا دانشیار گروه حقوق عمومی
حمید درخشان نیا دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه
ابوالفضل درویشوند استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
تقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا
ابراهیم دلشاد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم
فرشید دهقان قاضی، رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری
احمد دیلمی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
لیلا رئیسی دانشیار دانشگاه ازاد اصفهان(خوراسگان) اصفهان ایران
سید محمد هادی راجی استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی رجائی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم
شهرام رحمانی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور فارس
سمانه رحمتی فر حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
سید علی اصغر رحیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
فتح اله رحیمی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد تهران شمال
هادی رستمی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
مهدی رشوند استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم قضایی تهران
مهناز رشیدی استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
علیرضا رضائی دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
حسین رضازاده دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
عبدالجبار زرگوش نسب عضوهیأت علمی/دانشگاه ایلام
امین اله زمانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی
سیدقاسم زمانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمد مهدی ساداتی رئیس بخش حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز
زهرا ساریخانی دانش آموخته دکتری حقوق جزا
عادل ساریخانی هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
اسماء سالاری دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد ستایش پور عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
مجید سربازیان عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
رضا سکوتی نسیمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تبریز
سید ناصر سلطانی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی
هدایت اله سلطانی نژاد عضو گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
احسان سلیمی استادیار گروه حقوق دانشگاه مراغه
عبدالحکیم سلیمی استادیار حقوق عمومی- عضو هیأت علمی
داود سیفی قره یتاق استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل- دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران
حسین سیمایی صراف عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شاکری استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران
سید حسن شبیری زنجانی مدیرگروه حقوق مالکیت فکری
عبدالسعید شجاعی حقوق عمومی دانشگاه پیام نور
محمد ابراهیم شمس ناتری عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
مهدی شهابی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
روشنک صابری حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد صادقی استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه قم
محمدخلیل صالحی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
محمد صالحی مازندرانی عضو گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم، قم، ایران
محیا صفاری نیا عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
ساسان صیرفی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران
سید یاسر ضیایی گروه حقوق بین الملل
سیدمحمدصادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
سید احمد طباطبایی لطفی عضو هیدت علمی گروه حقوق بین الملل
فرهاد طلایی عضو هیأت علمی گروه بین الملل
محمدرضا ظفری دانشگاه پیام نور
عبدالله عابدینی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
مهدی عاشوری استادیار دانشگاه شهرکرد
حسن عالی پور عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهراه- پردیس فارابی
زهرا عامری عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
ابراهیم عبدی پور فرد عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
محمد مهدی عزیزاللهی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
ستار عزیزی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی
زینب عصمتی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
سعید عطازاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیروی انتظامی
منصور عطاشته عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل
عباسعلی عظیمی شوشتری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
عبدالرضا علیزاده دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
بدیع فتحی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی فتحی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
علیرضا فصیحی زاده گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، میدان آزادی، اصفهان، ایران
مصطفی فضائلی مدیرگروه حقوق بین الملل دانشگاه قم
مهدی فضلی دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
عزیزاله فهیمی مدیرگروه حقوق خصوصی
غلامعلی قاسمی گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق ، دانشگاه قم
ناصر قاسمی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
سیدمحمد مهدی قبولی درافشان عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمدهادی قبولی درافشان عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن قدیر عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل
جلیل قنواتی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
جلال الدین قیاسی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
محمود کاظمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - تهران - ایران
حسین کاویار اراک. میدان شریعتی. دانشگاه اراک. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه حقوق
روح الدین کردعلیوند استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سیامک کرم زاده گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران
حامد کرمی استادیار حقوق دانشگاه شاهد
محمدعلی کنعانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
علی اکبر گرجی ازندریانی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی شهید بهشتی
رضا حسین گندمکار دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
سیدحسام الدین لسانی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه حضرت معصومه(س)
حجت مبین استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
داود محبی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی
حسن محسنی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
سعید محسنی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
پژمان محمدی دانشیار گروه حقوق خصوصی و تجارت داشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی محمدی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
حسین محمودی استادیار دانشگاه خرم آباد
فردین مرادخانی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان
علی مشهدی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
جواد معتمدی دکتری حقوق خصوصی
مهدی معلی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
محدثه معینی فر هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام
شراره مفیدیان عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد باقر مقدسی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب) عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن ملک افضلی عضو هیآت علمی گروه حقوق جامعه المصطفی العالمیه
مسلم ملکی صداوسیما
محمد مهدی پور دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی (تجارت بین الملل) دانشگاه استراسبورگ فرانسه
سید محمود میرخلیلی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا
سید مصطفی میرمحمدی دانشگاه مفید
علی ناصحی هیئت علمی
مرتضی نجابت خواه عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
هیبت الله نژندی منش دانشگاه علامه طباطبائی
جعفر نظام الملکی دکترای حقوق خصوصی- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه-
اسماعیل نعمت اللهی عضو هیٲت علمی / دانشگاه قم
پیمان نمامیان عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
حامد نیکونهاد گروه حقوق عمومی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین هوشمند فیروزآبادی عضو هیأت علمی گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید مجتبی واعظی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی
محمدحسین وکیلی مقدم دانشگاه حضرت معصومه
محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان یاوری عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
علیرضا یزدانیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
احمد یوسف زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
احمد یوسف زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز