مدیر مسئول


سید حسن شبیری زنجانی دانشیارگروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشگاه قم

حقوق مالکیت فکری

  • shshobeiriyahoo.com

سردبیر


عادل ساریخانی استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم

حقوق جزا و جرم شناسی

  • adelsariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا باریکلو استاد تمام گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


میر قاسم جعفرزاده دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


محمود حکمت نیا استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

  • mh.hekmatniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد دیلمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق خصوصی

  • ahmad.deylamigmail.com

اعضای هیات تحریریه


عادل ساریخانی استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم.

حقوق جزا و جرم شناسی

  • adelsariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید حسن شبیری زنجانی دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق مالکیت فکری

  • shshobeiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم عبدی پور فرد استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

حقوق خصوصی

  • drabdipouryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مصطفی فضائلی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


عباس قاسمی حامد استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


عباس کریمی استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


سید باقر میر عباسی استاد تمام گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

  • rosi_mirabbasiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


نبیل مهدی الذبحاوی استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه کوفه عراق

حقوق خصوصی

  • althabhawigmail.com