فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب درجه علمی و پژوهشی از وزارت علوم دریافت کرد.

مجله پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب در تاریخ  94/8/27 از کمیسیون نشریات علمی کشور از شماره اول ( پاییز 1393) رتبه علمی و پژوهشی را

دیافت کرد این مجله درخدمت جامعه علمی حقوق دان های کشور است و در حوزههای تطبیقی  حقوق اسلام و غرب مقاله می پذیرد