فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه پژوهش  حقوق اسلام  غرب   http://csiw.qom.ac.ir/
 •  در مرحله نخست مقاله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شود. 
 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد ) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.
 • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده،  سر دبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله سردبیر مقاله را بر اساس استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)
 • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  دو هفته بعد از ارسال 
 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات احتمالی اولیه مقاله
 • ارسال مقاله به داوران
 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال پشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول
 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات
 • در صورتی که مقاله مورد تایید نهایی داوران قرار گیرد اماده طرح درجلسه هیئت تحریریه می شود.
 •  
 • تصمیم گیری نهایی در باره پذیرش یا عدم پذیرش مقالات در جلسه هیئت تحریریه
 •  
 • (بازه زمانی از زمان  دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه  تا دریافت پاسخ از داور نهایی حدود 90 روز وقت کاری در نظر گرفته شده است. البته در مواردی خاص امکان دارد روند داوری بیش از این به طول بینجامد)
 •  
 • واریز مبلغ 4000000 ریال به کارت

  هزینه انتشار مقاله

  بنابر مصوبه معاونت پژوهش دانشگاه، از تاریخ 27 شهریور 1400 مقالاتی که در فرایند داوری پذیرش دریافت می کنند، لازم است جهت انتشار در مجله مبلغ 400 هزار تومان پرداخت نماید.

  شماره کارت:   6367957043564942  بانک مرکزی با شناسه واریز 317097076113570003100000000000  به نام  دانشگاه قم(حتما با شناسه واریز باشد)

   به نام  دانشگاه قم واریز  ارسال فیش آن به ایمیل مجله سپس ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده اند.

 •  
 •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری سامانه فصلنامه
 •  
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه
 •  
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان چهت بازبینی و تایید نهایی  (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 •  
 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه فصلنامه