نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها‌ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probation before Judgment in the Islamic Jurisprudence, the Iranian Law and the United States Law

نویسندگان [English]

 • Sadegh Salimi 1
 • Mohammadali Kanani 2
چکیده [English]

Probation before judgment is one of the new establishments of the Islamic Criminal Code and in its legal system that fails to have any legislative background in Iran. In this new establishment, we find a specific approach towards individuals who have committed some minor crimes, and the legislator has predicted the possibility of suspending their sentence for the sake of accommodating them with social norms and preventing the re-commitment of the criminal acts in case of necessary conditions. Probation before judgment has been established based on the principle of individualizing of punishments and is part of the institutions of pardon for the offenders. In the present text, we study the fundamentals and the domains of probation before judgment, its formatives, and substantial conditions and abolition of probation before judgment inthe Islamic Jurisprudence, the Iranian Law, and the United States Code.

کلیدواژه‌ها [English]

 • probation before judgment
 • simple suspension
 • observatory suspension
 • period of care
 • exemption from punishment
 1. اردبیلی،محمد علی،1393ش، حقوق جزای عمومی،جلد سوم، تهران،نشر میزان، چ1،ج3.
 2. ــــــــــــــــــــ ،مصاحبه با روزنامه رسالت،1392ش،ش 2531.
 3. افراسیابی،اسماعیل،1376ش، حقوق جزای عمومی،تهران،نشر فردوسی، بی‌چا.
 4. اکرمی، روح الله، 1393ش، جزوه حقوق جزای عمومی3، دوره فقه القضای مدرسه علمیه حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) زیر نظر ریاست قوه قضاییه.
 5. الهام، غلامحسین، 1391ش، اعتماد به قاضی: تحلیل ماده 728 قانون مجازات اسلامی ‌بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش57.
 6. امیر سماواتی پیروز،1383ش،حقوق جزای آمریکا، انتشارات نگاه بینه،چ1.
 7. اﻧﺼﺎری، وﻟﻲ اﷲ،1380ش، ﺣﻘﻮق ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان،ﺳﻤﺖ، چ1.
 8. زراعت، عباس،1392ش، حقوق جزای عمومی1 و 2، تهران،انتشارات جنگل جاودانه، چ2.
 9. ــــــــــــــــــــ ،1392ش، حقوق جزای عمومی 3،تهران،انتشارات جنگل جاودانه، چ1.
 10. صافی گلپایگانی، لطف الله، بی‌تا، التعزیر: احکامه و حدوده، قم، بی‌نا، چ1، ج1.
 11. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن،1407ق، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ج5..
 12. ــــــــــــــــــــ ، 1387ق، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چ3، ج7.
 13. عادل نیا نجف آبادی،مظاهر،1390ش، تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و بررسی عملکرد مقنن ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
 14. فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، 1387ق، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد،قم، موسسه اسماعیلیان، چ1، ج4.
 15. ﻓﻠﭽﺮ،ﺟﺮج پی،1384ش، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی، ترجمه مهدی سید زاده ﺛـﺎﻧﻲ، ﻣﺸﻬﺪ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ رﺿﻮی، چ15.
 16. قیاسی،جلال الدین، حیدری مسعود، 1391ش، مقاله بررسی تعویق صدور حکم در لایحه قانون مجازات اسلامی، مجله حقوق جزا و جرم‌شناسی، ش1.
 17. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، 1429ق، الکافی،قم، دارالحدیث، چ1، ج14.
 18. گلدوزیان، ایرج، 1392ش، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد.
 19. مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، 1385ش، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چ2، ج1.
 20. مصدق،محمد،1392ش، شرح قانون مجازات اسلامی،تهران،انتشارات جنگل جاودانه،چ3.
 21. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، 1427ق، فقه الحدود و التعزیرات،قم، الجامعه المفید ره، چ2، ج4.
 22. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، 1422ق، مبانی تکمله المنهاج،قم، موسسه إحیاء الاثار الامام الخویی ره، چ1، ج41.
 23. مؤمن قمی، محمد، 1422ق، مبانی تحریرالوسیله، تهران، موسسه نشر و تنظیم آثار حضرت امام خمینی ره، چ1.
 24. نجفی، شیخ محمد حسن، 1404ق،جواهرالکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چ7، ج41.
 25. ولیدی، محمد صالح، 1380ش، نقش تعدیل‌کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان، مجله دادرسی، ش25.

26-Allen, Harry, Eric Carlson and Evalyn Parks,(1979), Critical Issues in Probation. Washington, DC: Government Printing Office.

27-Colgate Love, Margaret,(2010), Alternatives to Conviction: Deterrd Adjudication as a Way of Avoiding Collateral

28- Dean John, Champion,(2008), Probation, parole and Community Corrections in the United States, Six Edition, Pearson,Washington, Consequenc Federal SentencingReport,Vol.22, no1.

29-Howard Abadinsky,(2009), Probation and Parole Theory and Practice, Tenth Edition , Pearson.

30-Jewkes٬ Yvonne,(2008), Prisons and Punishment٬ Los Angeles, Sage Publication.

31-John M.scheb and john M.schebII، (1999), ”criminal law”second edition.thomson publishing compony.

32-www.law.cornell.edu

 

CAPTCHA Image