مطالعه ی تطبیقی ایراد عدم اجرا در نظام رومی-ژرمنی (فرانسه، آلمان، سوئیس) ،کنوانسیون بیع بین‌المللی و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع).

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع) .

چکیده

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک ‌طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه­ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی هستند و نیز در کنوانسیون بیع بین‌المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه تطبیقی اثبات نماید که مفهوم حقوقی ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نیز شناسایی‌شده است و عناوین حقوقی همچون «امتناع از تسلیم ثمن و مبیع» و «حق حبس» در حقیقت مبیّن همین مفهوم هستند.

تازه های تحقیق

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که با استناد به آن به ‌طرف قرارداد این اجازه داده می‌شود که در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، از اجرای تعهد خود تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل‌نکرده است خودداری کند و در صورت اقامه دعوا بتواند با استناد به عدم انجام تعهد طرف مقابل از خود دفاع کند.

اگرچه مفهوم ایراد عدم اجرا در بسیاری از کشورهای تابع نظام رومی-ژرمنی و نیز در برخی از اسناد حقوقی بین‌المللی مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورد شناسایی قرارگرفته است، امّا در حقوق ایران، به‌طور صریح به این نهاد حقوقی به‌عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها اشاره نشده است، ولی یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که؛

اولاً-مسئله حق امتناع بایع از تسلیم مبیع درصورتی‌که طرف مقابل به تعهد خود عمل نمی‌کند و موضوع حق امتناع زوجه از مواقعه تا زمان وصول مهر که در فقه امامیه و حقوق ایران مورد اتفاق نظر است، قابل تطبیق با مفهوم ایراد عدم اجرا می‌باشد.

ثانیاً-با استناد به مبنای دو مسئله مذکور که شرط ضمن عقد یا بنای عقلا یا  مقتضای عقود معاوضی است، می‌توان ایراد عدم اجرا را در تمامی عقود معاوضی جاری دانست.

بر همین اساس باید گفت که شناسایی ایراد عدم اجرا به‌عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران، نه‌تنها امری ممکن، بلکه ضروری محسوب می‌گردد؛ لذا پیشنهاد می­شود که در صورت تصمیم‌گیری قانون‌گذار بر انجام اصلاحات نسبت به قانون مدنی ایران، همانند قانونگذار فرانسوی عمل کند و مفهوم ایراد عدم اجرا را به‌طور مستقل در مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها مورد شناسایی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Exception Non Adimpleti Contractus in Romano-Germanic Legal Regime (France, Germany, Switzerland), the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and its Acceptability in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Jafar Asgari 1
  • morteza najafabadi farahani 2
  • Mostafa Mostafai 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Branch of Shahr-e- Qods.
2 Ph. D. Student in Private Law, Imam Sadeq University.
3 MA Student in Private Law, Imam Sadeq University.
چکیده [English]

The exception non adimpleti contractus is one of the general rules of contract law in Romano-Germanic legal regime based on which in simultaneous reciprocal obligations, in case of non-performance by one party, the other party may suspend his obligation, and if being sued by other party can defend himself by invoking the non-performance of the obligation. The exception non adimpleti contractus differs from right of retention in Romano-Germanic legal regime. This exception has been accepted in countries following the Romano-Germanic legal regime and the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods as well. The present article, through a descriptive-analytic method and by means of a comparative view, has attempted to prove that the legal concept of the non adimpleti contractus also is recognized in Iranian legal system and Imamiyah jurisprudence. In fact, some legal titles such as "refusing to pay the price or deliver the goods" and "right of retention" reflect the legal concept in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exception Non Adimpleti Contractus
  • Right of Retention
  • Refusing to Deliver Goods
  • Refusing to Pay the Price
1)    اردبیلی، احمد بن محمد، 1403ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الاذهان، ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ قم، ج8 .
2)    اصفهانی، محمدحسین، 1409ق، الإجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم، چ2.
3)    الفت، محمدرضا، 1386ش، نقض قابل پیش‌بینی قرارداد با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، رسالۀ دکتری، به راهنمایی دکتر سید حسین صفایی، حقوق خصوصی، دانشکده‌ حقوق، واحد پردیس قم دانشگاه تهران.
4)    امامی،سید حسن،1371ش، حقوق مدنی ، تهران،کتاب‌ فروشی اسلامیه، ج1.
5)    امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید،1385ش، حقوق تعهدات، تهران، میزان، چ3، ج1و3.
6)    بحرانی،یوسف بن احمد، 1405ق، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به انتشارات جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم. ج24.
7)    تبریزی،میرزا فتاح شهیدی، 1375ق، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، تبریز، چاپخانه‌ اطلاعات، ج3.
8)    خمینی،(امام) سید روح‌الله الموسوی، 1421ق، کتاب البیع، تهران، موسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج5.
9)    خوانساری،سید احمد، 1405ق، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،قم، موسسه‌ اسماعیلیان، چ2، ج3.
10)ستوده‌ تهرانی، حسن، 1375ش، حقوق تجارت، تهران، دادگستر، ج4.
11)شهیدی، مهدی،1383ش، آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ج3.
12)صفایی، سیدحسین و همکاران، 1384ش، حقوق بیع بین‌المللی، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
13)عاملی حسینی، سید محمدجواد، بی‌تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج4.
14)کاتوزیان، ناصر، 1371ش، دوره‌ حقوق مدنی عقود معین معاملات معوض، تهران،شرکت سهامی انتشار، چ4، ج1.
15)نجفی، محمد حسن، 1404ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت،دار الاحیاء التراث العربی، چ7، ج 23و 31.
16)نراقى، احمد، 1425 ق، الحاشیة على الروضة البهیة‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم.
17)        Beletskaya, M., (Santamala), (2014) Development of the Contractual Remedies in the International Trade: Comparative Analysis and Example of Implementation in Standard Construction Contracts, Master's thesis, Supervisor prof. Mika Hemmo, Helsinki University.
18)        Bennett, T., (1987) Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sale Convention, editors: Cesare Massimo Bianca & Michael Joachim Bonell.
19)        Calafus, S., (2017) Exercising the Exception of Contract Non-Performance, “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume. XVII, Issue 1 /2017.
20)        Cazanel, M., (2014), the Functions of the Exception for the Non-performance of the Civil Contract, “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series. Volume XIV, Issue1.
21)        Cazanel, M., (2017). Conditions for Exercising the Exception of Non-Performance. Athens Journal of Law.
22)        Code des obligations suiss.
23)        Crawford, J., & Olleson, S., (2000), The Exception of Non-performance: Links between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility, Auyr Bkint Law4; (2000) 21 Australian Year Book of International Law 55.
24)        Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code
25)        Flour, Jacques, Aubert, Jean-Luc.; Savaux, Eric, (2015), Droit Civil Les obligations, 9e éitdion, SIREY, Paris.
26)        French civil code (Code civil français).
27)        German civil code
28)               Gilbey Strub, M., (1989). The Convention on the International Sale of Goods: Anticipatory Repudiation Provisions and Developing Countries, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 38, No. 3, (pp. 475-501), Cambridge University Press.( http://www.cisg.law.pace.edu)
29)        Honnold, J. O., (1999), Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention., Kluwer Law Intrnational 3rd edition. (http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ho58.html)
30)        Karton, Joshua, (2015), Recognizing a Contractual Right to Suspend Performance, Queen's University Legal Research Paper No. 2015-018.
31)        Lecourt, A., 2016, fiches de Droit des obligations, Ellipses, paris.
32)        Legal Dictionary, E, Exceptio Non Adimpleti Contractus.Aspx, (http://www.duhaime.org.)
33)        munz, E.,(2010), Right to withhold performance under Ibero-Emarican law, research Associate at center of comparative European  and international law of the university of Lausanne.
34)               National report on the transfer of movable in Europe. France (2011), Belgium. Bulgaria. Poland. Portugal, volume.4. , European Law Publishers.
35)        Nyer, D. (2006), Withholding Performance for Breach in International Transactions: an Exercise in Equations, Proportions or Coercion?, 18 pace International Law Review, available at:  (https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/nyer.html)
36)        O'Neill, P.; Salam, N., (1993). Is the Exceptio Non adimpleti Contractus Part of the New Lex Mercatoria, in:Gaillard (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ Nr.480,4), Paris.
37)        United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG)
CAPTCHA Image