مطالعه تطبیقی رویکردهای رویه قضایی در تفسیر و اجرای اصل انطباق دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم .

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

10.22091/csiw.2021.5651.1846

چکیده

اصل انطباق دقیق اسناد در کنار اصل استقلال اعتبارات اسنادی از  اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی است. در خصوص مفهوم و قلمرو اصل انطباق دقیق در رویه قضایی بین‌المللی کشورهای آمریکا،انگلستان، ایتالیا،آلمان و چین رویکردهای مختلفی وجود دارد. دو رویکرد عمده تفسیری در این باره عبارت‌اند از رویکرد انطباق آینه‌وار و رویکرد انطباق اساسی. در عین حال معیارهای تفسیری هر دادگاه نسبت به یکی از این دو رویکرد متفاوت می‌باشد؛ چنانچه در خصوص غلط‌های املایی و تایپی این دو رویکرد عمده، خود را در قالب شش جلوه تفسیری نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد به جهت رد شدن حجم بالایی از اسناد توسط بانک‌ها، محاکم به سمت رویکرد انطباق اساسی در حال حرکت می‌باشند. در مقررات یو سی پی 600 نیز این حرکت به نحو محسوسی دیده می‌شود.در حقوق قضایی ایران، رویه قضایی هنوز در انتخاب یکی از این دو رویکرد مردّد است.

تازه های تحقیق

از تجزیه و تحلیل دعاوی مشخص شد که هنوز دادگاه ها در تفسیر اصل انطباق دقیق و شیوه انطباق اختلاف نظر دارند. هر چند امروزه دادگاه‌ها به جهت حجم بالای اعلام مغایرت اسناد از طرف بانک ها، غالباً معیار انطباق اساسی را به کار می‌گیرند و از معیار انطباق دقیق آینه‌وار کمتر بهره برده‌اند با این همه در خصوص غلط‌های املایی و اشتباهات تایپی در قرارداد و اعتبارات اسنادی دادگاه‌ها شش معیار مختلف برای ارزیابی اسناد به کار گرفته‌اند.

در خصوص غلط‌های املایی و اشتباهات تایپی در قرارداد و اعتبارات اسنادی دادگاه‌ها شش معیار مختلف برای ارزیابی اسناد به کار گرفته‌اند: 1- آیا غلط‌های املایی و اشتباهات تایپی آشکار هستند یا خیر؟ 2- آیا غلط‌های املایی و اشتباهات تایپی عواقبی در پی دارند یا خیر؟ 3- آیا سند بر اساس ظاهرش نشان‌دهنده پیوند معقولی با معامله می‌باشد یا خیر؟ 4- آیا بانک با اشتباه تایپی و غلط املایی گمراه می‌شود یا خیر؟ 5- آیا اسناد حرف به حرف آنها مثل همدیگر هستند یا خیر؟ در واقع اسناد باید مانند بازتاب تصویر در آینه دقیقاً همانند همدیگر هستند؟ 6- آیا اشتباه و مغایرت می‌تواند بر روی معنای نام اثر بگذارد؟ در بند (الف) و (ت) ماده (14) یو سی پی 600 به نظر می‌رسد معیار سوم پذیرفته شده است. بنابراین، اگر شماره اعتبارات اسنادی در اسناد اشتباه ذکر شده باشد اما جزئیات معامله یا شماره قرارداد یا نام ذی‌نفع و متقاضی به درستی نوشته شده باشد، در اینجا سند به عنوان یک کل با دیگر اجزا و اسناد و با همدیگر، هماهنگی دارد و صرف اشتباه در شماره اعتبارات اسنادی موجب مغایرت در اسناد و در نتیجه امکان عدم پذیرش آنها توسط بانک نمی‌شود. همچنین مشخص شد که معیار مذکور در ISBP که بیان می‌دارد اشتباهات تایپی و غلط املایی در صورتی که اثری بر روی معنای کلمه یا جمله بگذارند، موجب مغایرت اسنادی نمی‌شود؛ در بیشتر پرونده‌ها کمک‌کننده نمی‌باشد.

به نظر می رسد که دادگاه ها باید بر اساس نوع هر سند و اهمیت آن روی به یکی از دو رویکرد انطباق دقیق اساسی یا آینه وار بیاورند. برای نمونه هنگامی که اسناد حمل و نقل محل اختلاف بوده، معیار انطباق دیق آینه وار که دارای سخت‌گیری بیشتری می‌باشد را اعمال کنند، در موردی که اختلاف در جابجایی یک حرف در نام می باشد، دادگاه ها باید نرمش بیشتری را اعمال کند و به این مساله بپردازند که آیا  این جابجایی در حرف موجب مغایرت معنایی می شود یا خیر؟ آیا عواقبی را در پی دارد یا خیر. روندی که به دلیل ضرورت های عملی آغاز شده است و برحسب اقتضائات تجارت بین المللی نتیجه ای متفاوت خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Case-Law Approaches to Interpretation and Application of the Doctrine of Strict Compliance in Letter of Credits

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abdipour Fard 1
  • Badie Fathi 2
1 Full Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom .
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

The Doctrine of Strict Compliance of Letters alongside the doctrine of independence of letter of credits is one of the doctrines governing letter of credits as one of the most significant modes of payment in international trade. There are different approaches regarding the concept of the doctrine of strict compliance in case-law of USA, UK, Italy, Germany and China. Two interpretative approaches in this regard are: reflective compliance approach and substantial compliance approach. However, the interpretative criteria of each court differ as to one of these two approaches. Regarding spelling and typographical errors, these two approaches may be expressed in six interpretative aspects. It seems that because of refusing of huge number of letters by the banks, the courts are moving toward substantial compliance approach. This movement is felt in the provisions of UCP 600 in which the prevailing attitude on the provisions is reduction of declaring the conflict of letters. The case law of Iranian judicial law is still doubtful in choosing one of these two approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letter of Credits
  • Strict Compliance
  • Substantial Compliance
1)     ابریشمی، علی، جمالی نیا، خدیجه، 1397ش، محدودیت‌های دکترین انطباق دقیق اسناد با تأکید برشیوه نوین تعهد پرداخت بانکی BPO، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ش 24.
2)     بناء نیاسری، ماشاءالله، 1396ش، نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی: دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی و قرارداد پایه بیع، مجله حقوقی بین‌المللی، ش 65.
3)     تذهیبی، فریده (ترجمه)، 1394ش، مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه، تجدیدنظر سال 2010، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، ، تهران: انتشارات جنگل، چ3.
4)     ذوقی، محمد صالح(ترجمه)، 1394ش، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600، ، تهران، انتشارات آتیه‌نگر، چ11.
5)     سلطانی، محمد، لسانی، مهسا، 1396ش، معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 80.
6)     شهبازی‌نیا، مرتضی، الهلونی زارع، فاطمه، 1388ش، تأثیر اشتباه‌های تایپی و غلط‌های املایی بر قرارداد اعتبارات اسنادی، مجله حقوق اسلامی، ش 21.
7)     ------------------------------، 1390ش، مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه تجاری، مجله حقوقی دادگستری، ش 73.
8)     شیرازی، فریدون (ترجمه)، 1394ش، رویه‌های بین‌المللی بانکی برای بررسی اسناد به موجب UCP600، تهران، انتشارات جنگل، چ2.
9)     لنگریج، رینهارد، 1394ش، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه: سعید حسنی ، تهران، نشر میزان، چ2.
10) Adam, Mohamed Ibrahim, (May 2006), The Problem Relating to The Interpretation of Strict Compliance Rule In Letters of Credits Practice, available at: www.dradamlawoffice.com/pdf/the_problems.pdf
11) Arban, Erika, (2005), The Doctrine Of Strict Compliance The Italian Legal System, Arizona Journal of International & Comparative Law Vol. 23, No. 1.
12) Byrne, James, (2009), Interviewed by Rosmawani che Hashim kualalumpur, university of George mason, USA Legal Network Series.
13) Chimeramombe Kudakuwashe,deficiencies(2017) in the law of letters of ceredit: inconsistent approaches to the doctrine of strict compliance, Jonesburg university.
14) Cranston, Ross. Avgouleas, Emilios. Zwieten, Kristin. Hare, Christopher. van Sante, Theodor, (1997), Principles of Banking law, New york Oxford University Press, 1st ed.
15) DC-PRO 2005 LC Market Intelligence Survey, 2006 Annual Survey of Letter of Credit Law & Practice.
16) Folsom, Ralph. Gordon, Michael. Spanogle, John. (1997). international Business Transactions, , West Academic Publishing, 1st ed.
17) ICC (2007) International Standard Banking Practice for the examination of documents under documentary credits, 2007 Revision for UCP 600, ICC Publication.
18) Jack, Raymond, (2001), Documentary Credits, London, Butterworths, 3rd ed.
19) Karl, Andreas, (2004), letters of credit and the Doctrine of strict compliance, thesis, university of uppsula.
20) Khademan, Mahmood, (1996), Documentery letters of ceredit and related rules under international trade law: a case for action, phd thesis, Glasgow university,.
21) Kraåovska, Danute, (2008), Impact of the Doctrine of strict compliance on a letter of credit transaction, Master Thesis University of Aarhus, Aarhus School of Business.
22) Mehta, Ravi, (march 2007), Dose UCP 60 soften or end the Doctrine for strict compliance? Lc views, newsletter, No 101., available at: www.lcviews.com/LCVIEWS_PDF/LCVIEWS101.pdf
23) moses, maryaretl. Controlling the letter of credit trance action the newjersoy state bar association, available at: www. conneellfoley.com / articles / moses.html.
24) Murry, Carole, Holloway, David, Timson-Hunt, Daren, Dixon, Giles, (1993), Schmithoffs Export Trade: The Law and Practice of international Trade, Sweet and Maxwell, 1st ed.
25) Mulaudzi Dineo,(2017), The doctrine of strict compliance regarding letters of credit, university of Pretoria.
26) Oelofse, A.N, (1997), The Law of Documentary Letters of Credit in Comparative Perspective, Pretoria: Interlegal, 1st ed.
27) Roane, Kyle, (2004), Hanil Bank, r.Bank Negara Indonesia (persero): continuiny The Quandary of Documentary compliance under international letters of credit, Vol. 41, Houston law Review.
28) Rooy, frans, (1984), Documentary credits, Deventer, Boston: Kluwer Law, 1st ed.
29) Winston Choon Teck, Chew, (1990), Strict Compliance in Letters of Credit: The Banker's Protection or Bane?, Singapore Academy of Low journal, Vol. 2, No. 1.
 
CAPTCHA Image