تنوع فرهنگی داوران و قضات در رسیدگی‌های داوری و قضائی بین‌المللی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

10.22091/csiw.2022.8020.2249

چکیده

چکیده:

یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آن‌جا که این فرهنگ‌ها با یک‌دیگر تفاوت‌ها و تشابه‌های دور و نزدیکی دارند، تلاقی نظر و عمل این قضات و داوران با یک‌دیگر به نوعی تنوع یا تشابه فرهنگی در اشتغال قضایی بین‌المللی دامن می‌زند. نوشتار حاضر - در مقام تبیین این مفهوم و تحلیل نقش آن در داوری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری - حاکی از آن است که تنوع فرهنگ حقوقی در عرصۀ بین‌المللی به شکل‌گیری زبانی خاص می‌انجامد که بازیگران این عرصه به واسطۀ آن به کنش‌های ارتباطی گوناگون می‌پردازند. آگاهی و برخورداری از این زبان مشترک می تواند به تفهیم و تفاهم بهینه مسائل حقوقی ذیربط در عرصه های تئوریک و کاربردی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural Diversity of the َ Arbitrators and Judges in International Arbitral and Judicial Proceedings

نویسنده [English]

  • Seyed Jamal Seifi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract:

One of the main factors in the formation of thought system in international litigation and arbitration is the cultural considerations pertaining to Judges and arbitrators. That is to say, due to their educational and cultural background, judges and arbitrators obtain a particular legal culture, which leads them to consider legal matters through the prism of their cultural background. Cultures may have close similarities with each other or may be distant from one another. The intersection of opinions and actions of judges and arbitrators with each other and with other players, contributes to a form of cultural diversity or similarity in international judicial practice. The present article – in explaining this concept and analyzing its role in international arbitration and in the proceedings of the International Court of Justice- attempts to suggest that diversity of legal cultures leads to formation of a specific language in its own right, through which actors in this field engage in various communicative exercises. Awareness and knowledge of this common language can lead to a better understanding of relevant legal issues in fields of theory and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • &ldquo
  • Cultural Diversity&rdquo
  • International Arbitration&rdquo
  • Culture of Arbitration&rdquo
  • International Court of Justice&rdquo
  • , &ldquo
  • Political Preferences&rdquo
CAPTCHA Image