مطالعه تطبیقی مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و نظام کامن لا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی فقه و حقوق،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،تهران،ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،تهران،ایران

10.22091/csiw.2022.7707.2207

چکیده

قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف با استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از مداقه تطبیقی بر پژوهش حاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته و یافته ها حاکی از این است؛ قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ذکر مسئولیت مدنی قضات در اصل 171 قانون اساسی، برای پاسداری از استقلال قاضی مصونیت نسبی را متأثر از فقه امامیه می پذیرد، درحالیکه نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی بر کشور انگلیس و آمریکا، قضات دادگاه های عالی را زیبنده مصونیت مطلق می دانستند. به تدریج با پیش بینی اساس نامه های اخلاقی راهی برای نظارت بر رفتار نادرست قضات در کنار استیناف از تصمیم آنان یافتند تا حدی که ایالات متحده آمریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرد و قضات در این کشور با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راهی برای مشکلات احتمالی یافتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the immunity and civil liability of judges in Iranian jurisprudence and law and the common law system

نویسندگان [English]

  • yasaman saeedi 1
  • ebrahim yaghouti 2
1 Ph.D in jurisprudence and law, the university azad of north Tehran, Tehran, Iran
2 assistant Professor of Islamic Azad university, Tehran,Iran
چکیده [English]

Judgment in Iranian law will be civil if the perpetrator commits a mistake or unconventional negligence by refusing to hear the case, but if he makes a mistake, he will be responsible for compensating the government. The purpose of the comparative study of the present study is to clarify the commonalities and differences between the two schools of Imamiyah jurisprudence and the common law system, which has been done in an analytical-descriptive manner and with a library method, and the findings indicate this. In addition to Constitution 171 of the Constitution, the Government of the Islamic Republic of Iran recognizes relative immunity under the influence of Imamiyah jurisprudence in order to protect the independence of the judge. They knew absolutely. In general, by anticipating the principles of ethics to monitor the misconduct of the judiciary along with appealing their decision to the extent that the US government believes in the principle of "exercise of sovereignty" is derived from the federal system, refrain from making decisions. in America. He was acquitted and the judiciary in this country, by insuring itself, found a certain limit for possible problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault
  • Mistake
  • Compensation
  • Judge immunity
  • Civil liability
CAPTCHA Image