استقلال در مسئولیت حقوقی (غیرکیفری): مطالعه تطبیقی قاعده «وزر» در فقه امامیه و «مسئولیت مستقل» در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

2 دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.8233.2283

چکیده

استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل، دانسته می‌شود و به این جهت است که در نظام‌های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می‌شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی‌توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین‌المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین‌المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می‌طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین‌المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین‌المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می‌شود تا آموزه‌ها و انگاره‌های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین‌الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین‌الملل کمک می‌کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین‌المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Independence in Civil (Non-Criminal) Responsibility: Comparative Study of Vezr Rule in Imamiyeh Jurisprudence & Independent Responsibility in International Law

نویسندگان [English]

  • Mohamad Setayeshpur 1
  • Ali Haddadzadeh Shakiba 2
1 Faculty of Law, University of Qom, Qom,, Islamic Republic of Iran
2 University of Qom
چکیده [English]

Independence in responsibility is considered to be required by reason and justice and for this reason, it has been identified by many legal systems under different titles. Of course, its existence in the legal systems, does not mean the sameness of its extension in all of them. Independence in responsibility implies that each person is responsible for the action he committed. In the absence of international criminal responsibility for the states, independent international legal responsibility is based on its own requirements. The upcoming research is about “comparative study of states independent responsibility by “vezr rule” in Imamiyeh jurisprudence and independent responsibility in the International Law Commission of the United Nations”, as a scientific body for the gradual development of international law that it makes the teachings and ideas of Islamic law play a far greater role in the development of international law. This way, will, not only contribute to the enrichment of international law and make the international legal system more efficient, but also the spread of Islamic countries profits, specially Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence in Responsibility
  • Vezr Rule
  • Independent Responsibility
  • Imamiyeh Jurisprudence
  • International Law Commission
CAPTCHA Image