مطالعۀ تطبیقی ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه

10.22091/csiw.2022.7044.2104

چکیده

سرمایه گذاری جسورانه یکی از روشهای نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایهگذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوۀ تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایدههای نوآورانه و تأمین مالی شرکتهای سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب بر آن، متأثر از شناخت ماهیت آن است. در این میان نگاه به نظامهای ملی پیش رو در این حوزه می تواند راهگشای نظام حقوقی

داخلی باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با رویکرد بر نظام حقوقی انگستان به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به بررسی موضوع ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه پرداخته است؛ نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ماهیت نهاد مالی مذکور، در بُعد تطبیقی از نوعِ مشارکت - در مقابل سایر سازمانها و ساختارهای تجاری رایج در آن کشور_ بوده و در میان اقسام مشارکتها نیز در دستۀ مشارکتِ محدود جای می گیرد؛ امّا از جنبۀ حقوق داخلی، از مصادیق تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتیِ انتفاعی به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of the nature of the venture capital fund

نویسندگان [English]

  • Nima Sokouti
  • Mahmoud Hekmatnia, 1
  • Javad Hoseinzadeh, 2
1 Professor, Research Institute of Islamic Culture and Thought
2 University Member
چکیده [English]

Venture capital is one of the new methods of financing, the operating mechanism of which is done in the form of a “venture capital fund”. The subject of this method of financing is investing in assets based on innovative ideas and financing investable companies. The necessity of explaining the nature of this financial institution is important because understanding the rulings and their effects is influenced by knowing its nature. Meanwhile, looking at the systems ahead in this field can pave the way for the internal legal system. To this end, the present study, with an approach to the British legal system as one of the pioneers in this field, has investigated the nature of a venture capital fund; The results of this study which have been done by analytical and descriptive method are indicate that the nature of the financial institution is in the comparative dimension of the type of partnership- In contrast to other common organizations and business structures in that country- and among the types of partnerships, it also falls into the category of limited partnerships; But from the domestic law aspect, it is one of the examples of non-commercial for-profit organizations and institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • '
  • Venture capital"
  • Financial institution"
  • Investment fund"
  • Partnership"
  • "
  • Corporation"
CAPTCHA Image