تقابل امنیت گرایی در مرحله کشف جرم و حفظ حریم خصوصی شهروندان؛مطالعه موردی حقوق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکدگان فارابی،دانشگاه تهران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دلنشکدگان فارابی تهران،دانشگاه تهران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

10.22091/csiw.2023.7010.2098

چکیده

امنیت گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده ازادیهای فردی و حریم خصوصی افراد میسر می داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم ، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است ؛به گونه ای که حفظ امنیت به ازادیهای فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می شود. یافته های پژوهشی حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش های امنیت گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم ،حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروند گرا می باشد.این دوره گذار را می توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به وضوح مشاهده نمود . از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 ، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحضه ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده اند. به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت گرایی نوین گرفتار کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contrast to Securityism in the Detection of Crime Stage and Protection of Citizens' Privacy; A case study of Iran and United States law

نویسندگان [English]

  • saeed jahanbin 1
  • mehdi sheidaeian 2
  • Mohammad khalili Salehi 3
1 Ph. D. Candidate in Criminal Law and Criminology, Farabi schools, University of Tehran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Farabi schools, University of Tehran.
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.
چکیده [English]

Securitism, as an intellectual point of view, makes it possible to maintain the order and security of the society through the strict control of the ruling powers and extensive intervention in the scope of individual freedoms and privacy of people, and does not believe in endogenous security and relying on the civil society. The result securityism in the criminal justice system, especially in the crime detection stage, is the granting of wide powers to officers and investigation authorities, in such a way that maintaining security is preferred over individual freedoms and privacy. The present research findings by using the descriptive and analytical method and by analyzing the laws and regulations and the judicial procedure of the countries of Iran and the United States in relation to the challenges of security and privacy of individuals in the stage of crime detection, indicate that the criminal justice system of Iran It is transitioning from the traditional security-oriented system to the citizen-oriented justice system. This transition period can be clearly seen in the Criminal Procedure Law approved in 2014. On the other hand, despite the long history of the United States of America in protecting privacy, with the events of September 11, 2001, relying on laws such as the Patriot Act and under the pretext of ensuring the security of society, the police and the judicial system of this country considerably violated people's privacy. So that this approach has caught the American criminal justice system in the vortex of kind of new securityism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securityism
  • Dignitism
  • Patriot
  • Privacy
  • Detection of crime
CAPTCHA Image