مسئولیت مدنی تطبقی سرپرست و متبوع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، مصر و عراق

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

مدیرگروه حقوق خصوصی

10.22091/csiw.2023.8691.2340

چکیده

از جمله مباحث مهم حوزه مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی سرپرست یا ولی نسبت فرد تحت سرپرستی یا مولی علیه است که عمدتاً مسئولیت سرپرست بر اساس فرض تقصیر ولی ترسیم شده است مگر خلاف آن ثابت شود. سرپرست می تواند سرپرست طفل ممیز یاغیر ممیز یا فرد معلول و نابینا باشد که به صورت ذاتی یا وفق قانون به سرپرستی انتخاب شده است و رابطه مولی و مولی علیه بین اوو فرد تحت سرپرستی برقرار باشد و علت خارجی ،عامل زیان نباشد قایل به جبران خسارت وارده توسط مولی علیه هستند و اکثراً قائلند که تا زمانی که مولی علیه مالی دارد در موارد وقوع تقصیر ، مولی بایدخسارت را از مال خود صغیر پرداخت نماید.

اما در مبحث مسئولیت مدنی متبوع یا مالک یا کارفرما نسبت به تابع یعنی کارگزار و کارگر و غیره نیز عمده نظریات در این کشورها برتقصیرپایه گذاری شده است که در مواقع احراز رابطه تابعیت این کارفرما و مالک و دولت است که باید خسارت ضمن کار تابع را جبران نماید مگر آن که ثابت شود تابع در انجام عمل دچار تقصیر شده است. البته در مواقعی که اگر تابع تلاش هم می کرد قادر به دفع ضرر نبود پرداخت خسارت بر عهده متبوع نهاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The civil responsibility of the supervisor and subordinate in the laws of Iran, France, England, Egypt and Iraq

چکیده [English]

Among the important topics in the field of civil liability is the civil liability of the guardian or guardian in relation to the person under guardianship or the owner against whom the guardian's responsibility is mainly drawn based on the assumption of the fault of the guardian unless it is proven otherwise. The guardian can be the guardian of a certified or non-certified child or a disabled and blind person who has been chosen as a guardian by nature or according to the law, and there is a pecuniary relationship between him and the person under guardianship, and the external cause is not the cause of the loss, and he is eligible for compensation. They are against the owner and most of them believe that as long as the owner is against the owner, in case of fault, the owner must pay the damage from his property.

However, in the subject of civil liability of the subject or owner or employer towards the subordinate, i.e. broker and worker, etc., the majority of theories in these countries are based on fault, that when the citizenship relationship between the employer and the owner is establishedmust compensate the damage caused by the subordinate's work. unless it is proven that the subordinate is at fault in performing the act. Of course, in cases where the subordinate would not have been able to avoid the loss even if he had tried, it is the responsibility of the subordinate to pay for the damage

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • civil responsibility"
  • supervisor"
  • Iran"
  • France and England"
  • , "
  • Iraq"
CAPTCHA Image