مطالعه‌ی تطبیقی ساختار هیأت‌مدیره در «نظام اداره‌ی شرکت‌ها» در حقوق آلمان، چین و ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

10.22091/csiw.2024.10147.2480

چکیده

«رویکرد ذی‌نفع‌محور» در نظام اداره‌ی شرکت‌ها در کنار «رویکرد سهامدارمحور»، از جمله مدل‌های مشهور و پرطرفدار در حقوق شرکت‌های تجاری در دنیا است. در این میان، بازخوانی مدل نظام اداره‌ی شرکت‌ها در آلمان به‌عنوان سردمدار این رویکرد در دنیا و اروپا و چین به‌عنوان یکی از کشورهای پیرو این مدل در آسیا می‌تواند برای حقوق تجارت ایران راهگشا باشد. عدم‌وجود قانون مستقل و مقررات منسجم و یکپارچه درباره‌ی نظام اداره‌ی شرکت‌ها در حقوق ایران و عدم‌اتخاذ رویکرد واحد در این‌خصوص، به‌عنوان آسیبی در حرکت این نظام و فعالیت‌های شرکت‌های سهامی شناخته می‌شود و مطالعه‌ی دو مدل یادشده می‌تواند در تقنین مدل مستقل نظام اداره‌ی شرکت‌ها در ایران کمک کند. پژوهش تطبیقی پیشِ‌رو با نگاهی توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای ضمن ارائه‌ی تصویری کلی از ساختار دولایه‌ی این دو مدل، این نتیجه را به‌دنبال داشته است که تقنین با نگاه بومی درخصوص «هیأت‌مدیره‌ی نظارتی (با اختیارات نظارت دقیق بر هیأت-مدیره‌ی اجرائی، نصب و عزل اعضای آن و حق تعقیب آنان درموارد مقتضی)»، «حضور فعالانه‌ی کارکنان در این هیأت (در جایگاه مهم‌ترین ذی‌نفعان بعد از سهامداران)» و ایجاد شبکه‌ی ارتباطی میان سهامداران و شرکای تجاری (به‌عنوان یکی دیگر از ذی‌نفعان مهم شرکت)» می‌تواند به پیشبرد اهداف مقنن در رفع آسیب فوق یاری رسانده، مسیر هدایت صحیح و فعال شرکت‌های تجاری را بهتر تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The structure of the Board of Directors in the "Corporate Governance" in the Law of Germany, China and Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Abedini 1
  • , Sayyed Mohammadreza Tarashion 2
1 Faculty member of the Law Department, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Meybod, Meybod, Iran
2 Phd student of private law, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran
چکیده [English]

"Stakeholder-oriented approach"in corporate governance along with "shareholder-oriented approach" is one of the famous and popular models in the law of commercial companies in the world. Rereading the model of corporate governance in Germany as the leader of this approach in the world and Europe and China as one of the countries following this model in Asia can open the way for Iran's business rights. The absence of an independent law and coherent and unified regulations about corporate governance in Iranian law and the lack of adopting a single approach in this regard is known as a damage to the movement of this system and the activities of joint-stock companies And the study of the two mentioned models can help in the legislation of the independent model of the corporate governance in Iran. The present comparative research with a descriptive-analytical view and through library studies, while presenting a general picture of the two-layer structure of these two models, has followed the conclusion that the legislation with a native view regarding the "With the powers of strict supervision over the executive board, appointing and dismissing its members and the right to prosecute them in appropriate cases)","the active presence of employees in this board (in the position of the most important stakeholders after shareholders)" and creating a communication network between shareholders and business partners (as another important stakeholder of the company)" can help to advance the legislator's goals in removing the above damage, and facilitate the correct and active direction of commercial companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholder-Oriented Approach
  • stakeholder-Oriented Approach
  • Corporate Governance
  • German Law
  • Chinese Law
  • Iranian Law
CAPTCHA Image