شهر مقدس رویارویی سنت‌گرایی جدید و مبانی حقوق عمومی جدید

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

2 Shahid Beheshti UNIVERSITY VELANJAK,

10.22091/csiw.2024.10413.2504

چکیده

عناصر فعلی تشکیل‌دهندة حقوق عمومی در عصر جدید تحول یافته‌اند. از جمله، مردم در نظام حقوق عمومی جدید حاکمان اصلی انگاشته می‌شوند، صاحب حق هستند و حکومت نماینده مردم است و دولت وظیفۀ تضمین حقوق بنیادین شهروندان را دارد. درعین‌حال، روایتی از سنت‌گرایی نیز اخیراً ظهور یافته است که با پیش نهادن نظریۀ شهر مقدس با عناصر اصلی حقوق عمومی جدید و بنیادهای آنها مانند حاکمیت قانون، نظارت و تعادل، مبنای برابری و تفکیک قوا مخالفت می‌کند. این شهر ساختاری سلسله‌مراتبی دارد که اعضایش حقوق برابر ندارند. برای افراد به‌واسطة عضویت در هر طبقه امتیازاتی تعریف شده است. بالاترین مقام در این هرم برهمن و پس از آن کشاتریا است که قدرت‌های معنوی و دنیوی را در دست دارند. فرض می‌شود که برهمن منصوب ذات قدسی است. کشاتریا نیز قدرت دنیوی را در اختیار دارد و کاملاً تابع برهمن است. شهر مقدس راهی جز پذیرش سلطنت مطلق پیش‌روی خود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Holy City The Encounter of New Traditionalism with Foundations of the Modern Public Law

نویسندگان [English]

  • Faezeh Karami Kateki 1
  • Mohammad Rasekh 2
1 Public Law, Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti UNIVERSITY VELANJAK,
چکیده [English]

The current constitutive elements of public law have evolved in the modern era. Among other things, people are considered as the true sovereign under the modern public law system, they have rights and the government is the representative of people, and the state has a duty to guarantee the fundamental rights of the citizens. However, a version of traditionalism has recently emerged which opposes the main elements and foundations of the new public law such as the rule of law, checks and balances, the egalitarian basis and the sepration of powers by putting forth the idea of the holy city. The city has a heirarchical structure whose members do not have equal rights. Some privileges have been allocated to people based on their level in the heirarchy. The highest position in the said hierarchy is Priesthood, followed by Keshartriya, who hold spiritual and temporal powers. It is supposed that the Priesthood is appointed by the Holy Spirit. Keshatriya holds a temporal power and must follow the Priesthood. The holy city is bound to lead to an absolute monarchy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Public Law
  • Traditionalism
  • the Holy City
  • Hierarchy
  • Unequal Rights
CAPTCHA Image