مطالعه تطبیقی پیرامون مبانی حقوق زنان درحقوق ایران وجنبش های فمنیستی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،ایران

2 هیئت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر

3 هیئت علمی گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر،ایران

10.22091/csiw.2024.9607.2432

چکیده

در نظام های مذهبی، حکم وامر از آن خداست . دراین نظام ها حقوق و مذهب با هم آمیخته وقواعد ومقررات حقوقی منشعب از باورهای دینی والهی است.لذا درچنین نظامی تنها حضرت حق، حق محض است واو ست که می تواند مینای حق باشد وکلام او می تواند «حقی » را تعیین یااعطا نماید. در حقیقت جز « حق محض » حق های دیگر فاقد اصالت و نسبی اند. ولی درنظام ها ومکاتب غیر الهی به دلیل عدم امکان دسترسی به حقیقت، تنها اراده فرد است ، که منشأ و خاستگاه ‎حق خواهد بود. حقوق ایران با تمسک به مبانی دین مبین اسلام ،حقوق زن را درتمامی عرصه های فردی ،اجتماعی وخانوادگی ترسیم نموده است که با مبانی جنبش فمینیسم در حوزه های مختلف از جمله : منابع حقوق وماهیت قانونگذاری، در تبیین ارزش های حقوقی ،در هدف شناسی ‎ ،دربعد انسان شناسی، در مبانی هستی شناسی و... دارای تفاوت اساسی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the foundations of women's rights in Iranian law and feminist movements

نویسندگان [English]

  • hamzeh rahimi 1
  • abbas barzegarzadeh 2
  • esmaeel abdollahi 3
1 PhD student, criminal law and criminology, Islamic Azad University, Bushehr branch, Iran
2 Faculty of International Law Department, Islamic Azad University, Bushehr branch
3 Faculty of Criminal Law and Criminology Department, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Iran
چکیده [English]

In religious systems, the only absolute right is that of the divine, who alone can define or grant rights. Other rights lack intrinsic validity and are considered relative. In contrast, non-religious systems, which cannot access absolute truth, view individual will as the sole source of rights. Iranian law, grounded in Islamic principles, delineates women's rights in all personal, social, and familial contexts. This contrasts fundamentally with the ideological bases of feminist movements in various domains, including sources of law, the nature of legislation, the definition of legal values, teleology, anthropology, and ontology.

The primary question this article seeks to answer is why there are discrepancies in recognizing certain rights or criminalizing certain behaviors concerning women in Iranian statutory law compared to international documents influenced by feminist principles. The findings of this descriptive-analytical study indicate that differences in the criminalization or decriminalization of certain behaviors towards women in the family or society in Iranian legal systems versus feminist movements arise from differing foundational concepts of women's rights and social roles. While feminist movements emphasize equality and similarity in the rights of men and women without considering their nature and social functions, these philosophical differences inevitably lead to divergent criminal policies in the two systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women'
  • s rights, philosophical foundations, legal foundations, feminism, feminist movements
CAPTCHA Image