تأثیر نظام واژگان بر ادراک ناروایی جرم از منظر اندیشه‌های کیفری غرب و اسلام

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروخ حقوق

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل- دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران

3 هیات علمی

10.22091/csiw.2024.10636.2532

چکیده

التزام مردم به قوانین جزایی در وضعیت نادیده‌انگاری ابعاد اخلاقی و شهودی آن مقررات و تأکید صرف بر ابعاد اجتماعی جرم، موضوعی پرهزینه و فاقد ارزش اخلاقی است؛ لیکن در پرتو ادراک جرم به عنوان یک رفتار ناروا با محوریت «نظام واژگان» که موضوع این نوشتار است، تابعین حقوق کیفری، با اشراف به ابعاد و جنبه‌های متعدد و ناپیدای جرم از طریق فعال شدن حساسگرهای درونی، آن را در تنافی با مصالح و منافع اصیل خویشتن نیز تلقی می‌نمایند. این مقاله به هدف تقویت و تعمیق نظام بینشی مزبور و غنای اندیشه‌های کیفری از طریق نظام واژگان، در صدد اثبات این امر است که تکوین یک نظام ارزشی و کنشی پیشگیرانه مبتنی بر نظام واژگان قرآنی، موجب شکوفایی استعدادهای فطری در زمینه تقویت خویش- بازدارندگی، می‌گردد. در واقع تقبیح شهودی و وجدانی جرائمی که در فرایندی عادلانه و با رعایت اصل استثنائی بودن مداخله کیفری، جرم انگاری گردیده است؛ با اتکاء بر واژگان متناسب که منجر به تلقی جرم به عنوان یک رفتار ناصواب و ناسازگار با ساختار شخصیتی و منافع بنیادین انسانی- اجتماعی گردد، انسانی‌ترین شیوه پیشگیری از جرم محسوب می گردد و ظاهرا راهبرد اصلی قرآن در تبیین رفتارهای ناروا و نحوه مقابله با آن است. راهبرد مزبور که به جهت ابتناء آن بر عقل سلیم و ادراک شهودی انسانها تا حدودی مورد تأیید اندیشمندانی همانند کانت و دورکیم است؛ عرصه را بر قلمرو نظریاتی که ناروایی جرائم را صرفا به اراده حکومت و یا انحصار آن به بازتابهای اجتماعی می داند تضییق می‌گرداند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

TThe effect of the vocabulary system on the perception of the wrongfulness of the crime in terms of Western and Islamic criminal ideas

نویسندگان [English]

  • ghasem eslaminia 1
  • davood seify qareyataq 2
  • hamidreza parhammehr 3
1 law
2 department la, , university of zabol , Iran
3 Academic staff
چکیده [English]

.People's adherence to criminal laws in the situation of ignoring the moral and intuitive dimensions of those regulations and emphasizing only the social dimensions of the crime is a costly issue and lacks moral value; But in the light of the perception of crime as an illegal behavior centered on the "vocabulary system" which is the subject of this article, the subjects of criminal law, with respect to the numerous and invisible dimensions and aspects of the crime through the activation of internal sensitizers, see it in conflict with the material and They also consider their original interests. This article aims to strengthen and deepen the above-mentioned insight system and enrich criminal ideas through the vocabulary system, aiming to prove that the development of a value system and preventive action based on the Quranic vocabulary system leads to the flourishing of natural talents in the field of strengthening self-restraint. becomes In fact, intuitive and conscientious condemnation of crimes that have been criminalized in a fair process and by observing the principle of exceptionality of criminal intervention; Relying on appropriate vocabulary that leads to the perception of crime as an improper and inconsistent behavior with the personality structure and fundamental human-social interests, it is considered the most humane way to prevent crime, and it is apparently the main strategy of the Qur'an in explaining illegal behavior and how to deal with it. Is.

star_border

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime, perception, Qur'
  • an, punishment, statement
CAPTCHA Image