رویکرد حاکم بر حق تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران در عصر حاضر

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

10.22091/csiw.2024.9129.2393

چکیده

حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر به‌عنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادی‌های انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب می‌شود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیل دهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگو‌های کلاسیک خیریه‌ای و پزشکی، همچنین الگو‌های مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحول یافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخص‌ترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهره‌گیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم نمایندگان این بخش از جامعه نبوده و تصمیمگیری‌ها و تصمیمسازی‌ها اقلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیم شده و دولت‌ها با پیشبینی تعهداتی در عرصه‌های مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت می‌سازند. تدوین سیاست‌های تقنینی کارآمد و پیشبینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابر این با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفه‌ها و مبانی مقرر در اسناد بین المللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خیش جهت نیل به برابری فرصت‌ها را ترسیم خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The modern approach dominating on the self-determination right of people with disabilities in international documents and Iran's legal system

نویسندگان [English]

  • Alireza Dabirnia 1
  • Zahra Abedini 2
1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom.
2 University of Qom.
چکیده [English]

The self-determination right as the most basic principle for creating democratic systems and realizing the fundamental rights and freedoms of people in society is necessary so that all people, including people with disabilities, can benefit from the possibility of ruling their own will in determining the rules governing society. From a long time till now, the existence of charitable and medical models in different societies, especially developing societies, has led to the fact that the participation of this part of the society in determining their own destiny get minimal and the governments consider themselves obliged to intervene in all of their activities.Over time,although social models and human rights have reduced some of the obstacles facing the right to choose people with disabilities, the sovereignty of the will of this part of the society at multiple levels has not occurred equally in the entire world. Setting up appropriate mechanisms in order to recognize the sovereignty of people with disabilities in determining their own destiny, determining legislative policies, increasing the participation of people with disabilities in the fields of legislation, executive and supervision, and reducing government interventions in the activities of this part of society as much as possible ; provides the possibility of creating equality of opportunities and maintaining the dignity and high human value of people with disabilities in the context of having the right to rule over their own destiny.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sovereignty
  • self-determination
  • people with disabilities
  • equality
  • participation
CAPTCHA Image