بررسی تطبیقی نظریه خود حمایتی در تعهدات متقابل در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس و اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 عضوهیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.22091/csiw.2024.8107.2281

چکیده

در این مقاله نظریه خودحمایتی به عنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض تعهدات در قراردادهای متقابل در نظامهای حقوقی ایران، انگلیس و برخی اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلیس و برخی اسناد بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی یونیدروا ، حق حبس و تقلیل ثمن به عنوان مصادیقی از خود حمایتی در قراردادهای متقابل مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نظام حقوقی ایران اگرچه خود حمایتی به عنوان یک قاعده عمومی برای مقابله با نقض تعهدات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته است اما حق حبس که در سایر نظامها به عنوان یکی از مصادیق خود حمایتی شناخته میشود، در این نظام به عنوان قاعده خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اگرچه در خصوص دایره شمول حق حبس به عنوان قاعده عمومی یا حکمی استثنایی و مختص عقد بیع، بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر میرسد قاعده تقاص در فقه امامیه، میتواند آثار و احکام نظریه خود حمایتی را در نظام حقوقی ایران توجیه و قابل پذیرش نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Theory of Self-Help Remedy in Reciprocal Obligation in Iranian and English Legal Systems and International instruments

نویسندگان [English]

 • Parisa Kakavand 1
 • Seyed Elhamoddin Sharifi 2
 • Mehrzad Abdali 3
1 Department of Law, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 عضوهیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
3 associate professor
چکیده [English]

In this article, the theory of self-help remedy has been studied as a remedy for breach of reciprocal contractual obligations in Iranian and English legal systems and some international instruments. Whereas lien and price reduction has been recognized as examples of self-help remedy In English and some international instruments such as Principles of European Contract law (PECL) and UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts; the theory of self-help remedy has not been recognized as a general rule for contract law in Iranian law. But lien has been recognized as particular rule for sale contract law. Although, there is some disagreement among Iranian legal scholars about its scope as a general rule in contract law or an exceptional rule which is related to contract of sale particularly. Also, It seems that the effects and ruling of the self-help remedy in Iranian legal system can be justified and accepted by the rule of “Taghas” in Imamiyah jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Reciprocal obligation"
 • ,"
 • Self-help remedy"
 • lien"
 • Price reduction"
 • , "
 • Taghas"
CAPTCHA Image