سوءاستفاده از اختیارات و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22091/csiw.2024.9583.2429

چکیده

در نظام حقوق خصوصی ایران مفهوم سوء استفاده از گذشته در متون فقهی موجود بوده و در قوانین مدنی نیز به آن بارها صریحاً و یا تلویحاً اشاراتی شده است. اما، این مفهوم در حقوق اداری ایران جایگاهی درخور را نیافته است؛ برخلاف نظام حقوقی انگلستان که در رویه های قضایی خود سعی در چارچوب‌بندی و شناسایی هرچه بهتر و بیشتر این مفهوم دارند. در نظام حقوقی کشورمان، سوءاستفاده از اختیارات با معیارهای مناسبی تبیین نمی‌شود و تنها در برخی موارد از معیار قانون‌مداری استفاده می‌شود اما در حقوق انگلستان از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می شود. در این پژوهش به صورت توصیفی_تحلیلی به دنبال آن هستیم از طریق مطالعه منابع معتبر علمی داخلی و خارجی در خصوص مسائل بنیادین حقوق عمومی دریابیم که از مفهوم سوء‌استفاده از اختیارات در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چه برداشتی می شود؟ و چگونه می توان از معیارهای ارائه شده برای این مفاهیم جهت شناسایی و عینیت‌بخشی به مفهوم سوءاستفاده از اختیار بهره برد؟ بررسی وتطبیق صورت گرفته در این پژوهش بیانگر چارچوب‌بندی ایجاد شده در ارائه تعاریف و معیارهای مشخص دادرسی در نظام حقوقی انگلستان می باشد که با تدقیق در رویه نظام حقوقی ایران از جمله ضروریات نادیده انگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abuse of power and its constituent elements in two legal systems of Iran and England

نویسندگان [English]

  • Nazanin Heidari 1
  • mohammadreza Vijeh 2
1 Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran
2 Associate Professor Faculty of law and political sciences Allameh tabatabai University Tehran
چکیده [English]

The concept of abuse of power has rich history in Iran's law system it has been used in jurisprudence texts and it has been explicitly and implicitly mentioned many times in civil law texts.However this concept has not found a proper place in Iran's administrative law, unlike the English legal system which tries to frame and identify this concept as best as possible in their legal procedures.in the legal system of our country the concept of abuse of power never explained by appropriate standards and only in some cases rule of law criterions applied but in common law legal system non political rules and legal principles such as non_violation of law and fairness has great significant and been used regularly.

The purpose of this article contains answers to the following questions: what is the understanding of the concept abuse of power in the two legal system of Iran and England and, how can we use the given standards and criteria to identify and objectify the concept of abuse of power the reviews and adaptations used in this article shows the framework created in presenting the specific definitions and criteria of proceedings in common law which has been neglected on our legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisdiction
  • Abuse of power
  • Common law
  • Leaving the limits of authorities
  • fairness
CAPTCHA Image