اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علیرضا باریکلو

حقوق خصوصی استاد تمام گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

bariklou@ut.ac.ir
bariklouut.ac.ir


زندگی نامه

علیرضا باریکلو / نام پدر : محمد ابراهیم /  ت ت /1342 : محل تولد : اراک  / ش ش:  4078
تحصیلات حوزوی :
سال ورود به حوزه :  متفرقه   /59 سال شروع به درس خارج: 72
اساتید اصلی حوزه:
1. استاد نکونام /  فقه /  مکاسب/  68 تا71
2. استاد خسرو شاهی  / اصول  / کفایه/  68 تا71
3. آیت الله وحید خراسانی  / خارج فقه/  81 تا 72
4. آیت الله فاضل  / اصول/  74 تا 72
طرح‌های جدیدی که ارائه کرده‌اید:
1. تغییر جنسیت  / روشن شدن موضوع و حکم   / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
2. قلمرو مفهومی احوال شخصیه  / تبیین قلمرو مفهومی موضوع  / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
سفر به کشورهای خارجی:
1. عربستان  / زیارتی/  چهار نوبت،4 ماه
2. عراق  /  زیارتی / دو نوبت،15 روز
3. سوریه  / زیارتی / یک هفته
4. ترکیه / زیارتی / یک هفته
راهنمایی، مشاوره، داوری، نظارت، تدریس و ... :
1. دنشگاه آزاد اسلامی  / تدریس / دو ترم  76 تا 75
2. تخصصی قضاء  / تدریس / چهار ترم  84  تا81
3. پردیس قم  / تدریس 84 / تا 75
کتب:
1. مسئولیت مدنی / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / درحال مذاکرات برای چاپ / یک جلد
2. حمایت‌های حقوقی از اشخاص / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / یکی از دانشگاه‌ها در حال بررسی / یک جلد
مقالات:
1. قرارداد عدم تجارت / حقوق / تالیف / فارسی / نشر : مفید
2. جبران خسارت بدنی / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش61  /سال 1382
3. شرط ضمان امین / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش67   / سال84
4. آثارحقوقی تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / مدرس ، ش3   / سال 83
5. آورده غیر نقدی در شرکت تجاری / حقوق / تالیف/  فارسی / مجله مجتمع آموزشی عالی ، ش5  / سال 1379
6. ضمان معلق / حقوق / تالیف / فارسی / مجله مجتمع آموزش عالی، ش10  /سال 1380
7. قرارداد عدم ازدواج / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش2  / سال 1381
8. اقرار تاجر ورشکسته / حقوق / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش3  / سال 1382
9. ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش4  / سال 1382
10. از وضعیت اضطرار طرف قرارداد / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش4  / سال 1382
11. وضعیت تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش5  / سال 1382
12. معاملات خارج از حدود اختیارات مدیر / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش6   / سال 1383
13. قلمرو احوال شخصیه / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش8  / سال/ 1384  آماده چاپ