اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن شبیری زنجانی

حقوق مالکیت فکری دانشیار، گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/hshobeiri
shshobeiriyahoo.com

سردبیر

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/asarikhani
adelsariyahoo.com
0000-0002-0476-3473

اعضای هیات تحریریه

علیرضا باریکلو

حقوق خصوصی، حقوق قضایی استاد، گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/ar/~bariklou
bariklouut.ac.ir
0000-0002-9830-8710


زندگی نامه

علیرضا باریکلو / نام پدر : محمد ابراهیم /  ت ت /1342 : محل تولد : اراک  / ش ش:  4078
تحصیلات حوزوی :
سال ورود به حوزه :  متفرقه   /59 سال شروع به درس خارج: 72
اساتید اصلی حوزه:
1. استاد نکونام /  فقه /  مکاسب/  68 تا71
2. استاد خسرو شاهی  / اصول  / کفایه/  68 تا71
3. آیت الله وحید خراسانی  / خارج فقه/  81 تا 72
4. آیت الله فاضل  / اصول/  74 تا 72
طرح‌های جدیدی که ارائه کرده‌اید:
1. تغییر جنسیت  / روشن شدن موضوع و حکم   / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
2. قلمرو مفهومی احوال شخصیه  / تبیین قلمرو مفهومی موضوع  / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
سفر به کشورهای خارجی:
1. عربستان  / زیارتی/  چهار نوبت،4 ماه
2. عراق  /  زیارتی / دو نوبت،15 روز
3. سوریه  / زیارتی / یک هفته
4. ترکیه / زیارتی / یک هفته
راهنمایی، مشاوره، داوری، نظارت، تدریس و ... :
1. دنشگاه آزاد اسلامی  / تدریس / دو ترم  76 تا 75
2. تخصصی قضاء  / تدریس / چهار ترم  84  تا81
3. پردیس قم  / تدریس 84 / تا 75
کتب:
1. مسئولیت مدنی / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / درحال مذاکرات برای چاپ / یک جلد
2. حمایت‌های حقوقی از اشخاص / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / یکی از دانشگاه‌ها در حال بررسی / یک جلد
مقالات:
1. قرارداد عدم تجارت / حقوق / تالیف / فارسی / نشر : مفید
2. جبران خسارت بدنی / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش61  /سال 1382
3. شرط ضمان امین / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش67   / سال84
4. آثارحقوقی تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / مدرس ، ش3   / سال 83
5. آورده غیر نقدی در شرکت تجاری / حقوق / تالیف/  فارسی / مجله مجتمع آموزشی عالی ، ش5  / سال 1379
6. ضمان معلق / حقوق / تالیف / فارسی / مجله مجتمع آموزش عالی، ش10  /سال 1380
7. قرارداد عدم ازدواج / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش2  / سال 1381
8. اقرار تاجر ورشکسته / حقوق / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش3  / سال 1382
9. ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش4  / سال 1382
10. از وضعیت اضطرار طرف قرارداد / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش4  / سال 1382
11. وضعیت تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش5  / سال 1382
12. معاملات خارج از حدود اختیارات مدیر / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش6   / سال 1383
13. قلمرو احوال شخصیه / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش8  / سال/ 1384  آماده چاپ

میر قاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

enlaw.sbu.ac.ir/~m-jafarzadeh
m-jafarzadehsbu.ac.ir


دکتر میرقاسم جعفرزاده

[دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شفیلد انگلستان]

دکتر میرقاسم جعفرزاده در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ لیسانس رشته حقوق از دانشگاه تهران گردیدند و متعاقب آن در سال ۱۳۷۰ مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت نمود. بنا به علاقه وافر به رشته حقوق تجارت بین الملل و فقدان این رشته دانشگاهی در ایران به انگلستان مهاجرت نموده و در سال ۱۳۷۲ مدرک کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و متعاقب آن در سال ۱۳۷۷ مدرک دکترای حقوق تجارت بین الملل را از دانشگاه شفیلد انگلستان اخذ نمود و پس از بازگشت به ایران به عضویت هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در آمد. دکتر جعفرزاده در سال ۱۳۷۷ واحد درسى حقوق مالکیت فکری را برای اولین بار در کشور و در دانشگاه شهید بهشتی تهران ارائه داده و در نهایت موفق گردیدند با کمک همکاران، این رشته مستقل دانشگاهی را در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی بنیان نهند. ایشان مدیریت امور حقوقی و قراردادی شرکت های دولتی و خصوصی و بین المللی زیادی را (نظیر ایران خودرو در پرونده پژو و تندر ۹۰ ، وزارت دفاع ، نفت و شرکت های بین المللی حوزه انرژی و ...) عهده دار بوده اند و در حال حاضر مدیریت دپارتمان حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت را در موسسه حقوقی پایاداد بر عهده دارند.

محمود حکمت‌نیا

حقوق خصوصی استاد تمام، گروه فقه و حقوق، پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

en.iict.ac.ir/mahmud-hekmatnia/
mh.hekmatniayahoo.com

ابراهیم عبدی‌پور فرد

حقوق خصوصی استاد تمام، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/eabdipour
drabdipouryahoo.com
0000-0001-6340-9733

احمد دیلمی

حقوق خصوصی، فلسفه حقوق و اخلاق دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/adeylami
ahmad.deylamigmail.com
0000-0002-4538-6969

مصطفی فضائلی

حقوق بین‌الملل دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/mfazaeli
m-fazaeliqom.ac.ir
0000-0002-5018-2418

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

enlaw.sbu.ac.ir/~gh-hamed
gh-hamedcc.sbu.ac.ir

عباس کریمی

حقوق خصوصی، حقوق قراردادها استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~abkarimi
abkarimiut.ac.ir


سوابق:

سید باقر میرعباسی

حقوق بین‌الملل استاد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

lawpol.ut.ac.ir/en/~mirabbasi
rosi_mirabbasiyahoo.com
0000-0003-2086-9646

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نبیل مهدی الذبحاوی

حقوق خصوصی استاد کامل، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ملی مالزی، سلنگور دارالاحسان، مالزی

ukmsarjana.ukm.my/main/lihat_profil/SzAyMzU1OA==
althabhawiukm.edu.my
0000-0003-3079-5783


althabhawi@gmail.com

مدیر اجرایی

آیت اله جلیلی

حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

ayatjaliliyahoo.com

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566

ویراستار انگلیسی

امیر اعتمادی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه قم

am.etemadigmail.com