1. مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا

ایوب منصوری رضی؛ علی رضا نصیری رضی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 183-209

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2668.1290

چکیده
  ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی شود. این خسارات قابل جبران است. این امر مورد تأیید و تقنین قانون­گذار نیز واقع شده است. لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است. این موانع در مجموع عبارتند از حرمت اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری ...  بیشتر