1. نگرشی بر میزان جبران خسارات بدنی با رویکرد مطالعه تطبیقی درحقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان

محسن ایزانلو؛ حسن بادینی؛ فریدون نهرینی؛ سید مصطفی محمودی مقدم

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 27-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.5422.1795

چکیده
  از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه‌های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به­شمار می‌آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب ...  بیشتر