1. مفهوم قراردادهای قابل ابطال در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه

محمد علی انصاری پور؛ مجید سوهانی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 41-66

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5984.1908

چکیده
  یکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می ­گردد. دسته اول که مهم­ ترین نیز است قراردادی است که نافذ است اما می ­تواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بی ­اثر گردد. در این مورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می­ رود. دسته دوم قراردادی است که یکی از طرفین معامله یا شخص ...  بیشتر