1. مطالعه تطبیقی جنین آزاری در نظام کیفری انگلستان، آمریکا و ایران

محمد علی حاجی ده آبادی؛ عاطفه حسن نژاد؛ نازنین نصیری جامی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 65-88

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.4502.1593

چکیده
  امروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین­آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت­های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفاً رفتارهایی که منتج به سقط جنین می­شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می­شوند و همچنین رفتارهایی ...  بیشتر