مطالعه تطبیقی جنین آزاری در نظام کیفری انگلستان، آمریکا و ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران.

10.22091/csiw.2021.4502.1593

چکیده

امروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین­آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت­های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفاً رفتارهایی که منتج به سقط جنین می­شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می­شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتاً ناشی از غفلت یا بی­احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می­باشند را نیز در بر می­گیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای، به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین­آزاری می پردازد. در خصوص جنین­آزاری­های عمدی به­ویژه سقط جنین ­،  اکثر نظام­های کیفری دنیا به­خصوص نظام­های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش  قوانین متعددی را تدوین نموده­اند، اما جنین­آزاری­های ­ناشی از غفلت  یا بی­احتیاطی کمتر مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است . یافته­های پژوهش حاکی از این است که  در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مسئله مورد اهتمام بیش­تری قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان و ایران به مسئله جنین­آزاری­های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است؛ هرچند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است.

تازه های تحقیق

با مطالعه و کنکاشی که در طی پژوهش موجود صورت پذیرفت ، مشخص می گردد در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه حمایت تقنینی مناسبی در جهت حمایت از سلامت جنین صورت نگرفته است و همه ی این نظام ها کم و بیش با نارسایی های مهمی در این خصوص مواجه اند . قانونگذار ایران در راستای حمایت کیفری از سلامت جنین ، رویکرد مناسب تری نسبت به ایالات متحده آمریکا و انگلستان در حوزه جرم انگاری سقط جنین و سایر آسیب های عمدی و شبه عمدی اتخاذ نموده است لیکن در خصوص جنین آزاری ناشی از غفلت ،کنشگران قضایی ایالات متحده آمریکا رویکرد سنجیده تری  نسبت به ایران و انگلستان در راستای مواجهه با چنین رفتارهایی اتخاذ نموده اند . زیرا در بسیاری از موارد ، مقام های تعقیب در ایالت های مختلف ، به منظور حمایت از سلامت جنین و مقابله با جنین آزاری ، اقدام زنان باردار مبنی بر استفاده از مواد مخدر و الکل را در ذیل عناوین مجرمانه ای چون کودک آزاری و آزار ناشی از غفلت مورد پیگیری قرار داده اند تا از این طریق ، کمبودهای قانونگذاری را جبران نموده و بازدارندگی محکمی در قبال این نوع از آزارها ایجاد کنند .با مطالعه و بررسی هایی که صورت پذیرفت ، مواردی در جهت رفع نارسایی های موجود در نظام قانونگذاری ایران در خصوص جنین آزاری توصیه می شود :

1-در وهله ی اول اطلاعات جامعی در خصوص مضرات استفاده از دخانیات ، الکل ، مواد مخدر ، رژیم های سخت غذایی و....که موجب آسیب به جنین در زمان بارداری می شوند  تهیه و در اختیارتمام آحاد جامعه قرار گیرد .

2-الزام به مراقبت های پزشکی مستمر در جهت شناسایی زود هنگام جنین آزاری . در این خصوص می توان از روش های متعدد پزشکی همچون غربالگری ، سونوگرافی و.... بهره برد .

3-الزامی نمودن گزارش جنین آزاری در میان افرادی که به مناسبت حرفه ای که بدان اشتغال دارند بیشتر در معرض تشخیص چنین رفتارهایی قرار می گیرند مانند پزشکان.

4-تاسیس مراکز ترک اعتیاد و الکل برای زنان باردار جهت کاهش اختلالات جنینی ناشی از مصرف این مواد.

5-جرم انگاری جنین آزاری ناشی از غفلت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Fetal Abuse in the Criminal Systems of England, United States and Iran

نویسندگان [English]

 • mohammad ali Hajidehabadi 1
 • atefeh hassannezhad 2
 • nazanin nasire 3
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology. Faculty of Law, University of Qom.
2 MA in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.
3 MA in Consultation, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
چکیده [English]

Today, fetal health protection is more important than ever to health and legal actors. Fetal abuse is a term that has evolved with the advancement of medical science in recent decades and includes not only behaviors that result in abortion but also other intentional behaviors that cause harm other than abortion as well as behaviors which is mainly due to the negligence or carelessness of the person carrying the fetus or others. This article uses descriptive-analytic method and library resources to review and compare the criminal laws of Iran, USA and the United Kingdom in the field of fetal abuse. Regarding intentional fetal abuse, especially abortion, most of the world's penal systems, especially the criminal law system of the three countries discussed in this study have developed several laws, but the embryo of harassment due to negligence or carelessness has received less attention from lawmakers. The findings of the research demonstrate that in some US states, such as South Carolina, this issue has received more attention. In the penal system of the United Kingdom and Iran, the issue of fetal abuse due to negligence has not received much attention, although in Iran, occasionally and in the Law on How to Donate Embryos to Infertile Couples has dealt with such behaviors to a small extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetus
 • Abuse
 • Fetal Abuse
 • Pregnancy
 • Intentional Fetal Abuse
 • Fetal Abuse Due to Negligence
 1. الهام ، غلامحسین ، زهروی ، رضا ،1394ش، بررسی تطبیقی حمایت از حیات انسانی قبل از انعقاد نطفه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ، نشریه مطالعات راهبردی زنان ، ش68 .
 2. باهری ، بنفشه ، ضیایی ، مرجان، ضیغمی محمدی ، شراره، 1393ش، بررسی فراوانی خشونت خانگی در زنان با پیامدهای نامطلوب بارداری (1386-1387) ، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ، ش1.    
 3. بیرچ ، ویلیام ،1383ش،آبستنی و زایمان ،ترجمه، نبیی ، رضا ، تهران ، موسسه انتشارات تلاش ،چ3.
 4. پور کاظمی ، لطفعلی ،1373ش ، سیگار عامل 13 نوع سرطان ، 2 نوع سکته ، 80 نوع بیماری در انسان ، مجله تربیت ، ش90.
 5. جنین شناسی پزشکی لانگمن ،1394ش، ترجمه، حسن زاده ، غلامرضا ، ابوالحسنی ، فرید ، فاضل ، علیرضا ،خزاعی ، مظفر ، تهران ، انتشارات ابن سینا ، چ1.
 6. حسن ، معصومه ، کاشانیان ، مریم ، حسن ، مریم ،روحی ، مریم ، یوسفی ، هما ،1392ش، خشونت خانگی : شیوه در زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری ، مجله پزشکی ارومیه ، ش 11 .
 7. شریفیان ، جمیله ، جهانیان ، منیره ، توسلی ، فاطمه، توسلی ، سمیرا، افضل آقایی ، منور ، افشاری ، رضا ، شاه فرحت ، احمد ، فرهودی ، فاطمه ،1390ش، سرانجام مادری ، جنینی و نوزادی خانم های حامله معتاد به مواد مخدر ، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، ش 2 .
 8. شکری ، رضا ، قادر، سیروس ،1384ش ، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی ، تهران ، مهاجر.
 9. عاملی (شهید ثانی ) ، زین الدین علی ،1410ق ، الروضه البهیه ، قم .
 10. گروه پزشکی مدرسه هاروارد و بیمارستان ماساوچوست ،1383، مشکل جدی الکلیسم ، نشریه سیاحت غرب ، ش 1.
 11. مشکات ، سید مصطفی ، صلاحی ، سهراب ،1397ش، مطالعه سنجشی جنین آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا ، نشریه پؤوهش حقوق کیفری ، ش 24.
 12. معین، محمد، 1386ش، فرهنگ فارسی ، تهران، آدنا،چ 4، ج 1.
 13. نجفی ، محمد حسن ،1404ق ، جواهر الکلام ، بیروت ، دارالاحیاء التراث.
 14. Dyer , C . (2014) . “Court to decide whether mother committed crime against child with fetal alcohol disorder” BMJ : British Medical Journal (Online).
 15. Farr , K . A. (1995) . “Fetal Abuse and the Criminalization of Behavior During Pregnancy “ , NCCD news 41(2).
 16. Fovargue , S ,& Miola, J.(2010). “The legal status of the fetus” Clinical Ethics , 5(3).
 17. Gilbert , E . S .(2010) . Manual of High Risk Pregnancy and Delivery E – Book , Elsevier Health Sciences.
 18. Illuminati, C. (2015): The New Dad Dictionary : Everything He Really Needs to Know –From A to Z , Adams Me.
 19. Lewis , M . S.(2016).”Criminalizing Substance Abuse and Undermining Roe v . Wade : The Tension Between Abortion Doctrine and the Criminalization of Prenatal Substance Abuse .” Wm . & Mary J . Women & L . 23.
 20. Macdonald , S , (2011) , Mayes Midwifery E-Book : A Textbook for Midwives , Elsevier  Health Sciences.
 21. Martin , E . A. (2004): A dictionary of law , OUP Oxford.
 22. Martin , J. and T . Storey (2015) . Unlocking Criminal Law , Taylor & Francis.
 23. McCoy , M . L. and S . M. Keen. (2013): Child Abuse and Neglect , Taylor & Francis, Second Edition.
 24. Oaks , L . (2001) . Smoking and Pregnancy : The Politics of fetal Protection , Rutgers University Press.
CAPTCHA Image