دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، مهر 1400، صفحه 1-282 
حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه

صفحه 255-282

10.22091/csiw.2021.6260.1957

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی؛ سید محمد صالح قبولی درافشان