حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
1. استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق‌ آمریکا

رحیم نوبهار؛ رضا پورمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7729.2210

چکیده
  غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده‌اند. از طرف دیگر، هماره قانون‌گذار –در بهترین حالت- یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می‌تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته‌اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می‌تواند، ...  بیشتر