نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم

10.22091/csiw.2022.7729.2210

چکیده

غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده‌اند. از طرف دیگر، هماره قانون‌گذار –در بهترین حالت- یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می‌تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته‌اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می‌تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی می‌کنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه می‌گردد: در محور اول، نشان می‌دهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش می‌‌کنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر می‌رسیده‌ و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل‌ قبول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interpretation of General Terms and Emerging Developments; A Comparative Study of Imami Jurisprudence and American Law

نویسندگان [English]

  • Rahim Nobahar 1
  • Reza Pourmohammadi 2

1 Associate Professor, Department of Islamic Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.

2 Phd Student of Private law

چکیده [English]

How do new technologies affect the way we interpret legal texts? This is, on its face, an enormous question. Technology and science are ever-expanding in a rapid pace but, legislatures are often one step behind. This fact raises an important question: How do emerging developments in science and technology affect the way we interpret legal texts? One could fill many volumes in an effort to engage this issue in a serious way. But we can also learn a great deal about the larger subject by asking a more modest question: Can general old terms cover emerging developments that did not exist before? In this article, we, firstly, show applying general terms to emerging developments is an accepted method in Imami jurisprudence and American law. Secondly, a distinction must be made between emerging developments that could not have been dreamed of before or seemed impossible and emerging developments that could have been anticipated by an ordinary man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generalities
  • interpretation
  • new-Issues
  • Judge Scalia
  • Textualism
CAPTCHA Image