دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، مهر 1401، صفحه 1-384