نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه حقوق ، واحد نجف اباد ، دانشگاه ازاد اسلامی ، نجف اباد ، ایران

10.22091/csiw.2022.7612.2191

چکیده

در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرج و زینت‌نمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سخت‌گیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاط‌ها، تسهیل عرصه‌های مشارکت جامعوی در پاسخ‌دهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشم‌چران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرت‌آموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measures of Islamic and Western criminal policy against rape

نویسندگان [English]

  • mohammadali elahi 1
  • mohammad ali heidari 1
  • Mohsen shekarchizade 2

1 Department of Theology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

چکیده [English]

In all human societies, according to the prevailing legal system, criminal or non-criminal measures are considered as solutions against crimes that occur in the field of sexual affairs. In Islamic criminal law, unlike legal systems in Western countries, rape in the context of marital relations between couples, even if done without consent, is not considered an example of rape, and the Islamic legislature has not criminalized such acts in the field of marriage. This is the case if in the West, unprotected intercourse with a spouse and other instances of sexual violence are predicted and criminalized to a lesser degree, and if sexual intercourse is performed despite the spouse's dissatisfaction, it is considered rape in a marital relationship. This article uses a descriptive-analytical method to investigate the criminal policy of Islam and the West against the phenomenon of rape. The results of the study indicate that despite all the actions and considerations that have been taken, especially in recent years, regarding violence against women, women around the world are being raped in various ways every day; Hence, non-penal measures such as social prevention and situational prevention, as well as criminal measures in the legislative and executive stages in Islam, and active criminal policy, social prevention, situational measures and reactive prevention in the West, are among the most important measures adopted in this Is private

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Rape"
  • Criminal Prevention"
  • Non-Criminal Prevention"
  • Islamic Criminal Policy"
  • , "
  • Western Criminal Policy"
CAPTCHA Image