نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم­ شناسی، گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22091/csiw.2022.7131.2116

چکیده

وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا پیش‌بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می‌باشد. در این بین، چالش‌های مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی‌های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه‌کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته‌های این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی‌ترین مقامات قضایی با یکدیگر مشابهت دارند. مع‌الوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می‌توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می‌تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative approach to the institution of appeal in favor of the law and contrary to Islamic law in French and Iranian criminal law.

نویسندگان [English]

  • ebrahi, rezagholizade 1
  • Majid Shayganfard 2
  • Hamidreza mirzajani 3

1 PhD student of criminal lawl and criminology, Department of penal law and criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran.

2 Assistant professor, Department of penal law and criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran,

3 Assistant professor, Department of penal law and criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

according to the article 477 of the Code of Criminal Procedure 2014(1392), the institution of retrial has been envisaged by the head of the judiciary as one of the extraordinary ways to challenge the votes, by recognizing the opposition of the vote to Sharia. The study of French criminal law also shows that the establishment of an appeal in favor of the law is somewhat similar to the institution mentioned in Iranian law. In the meantime, there are various challenges regarding the institution of against the Shariat, including ambiguity in the criteria for acceptance and the direction of violation of the vote. Accordingly, the findings of this study, which have been obtained in a library and analytical manner, show that both institutions, in terms of the lack of time to submit a request, the ability to apply to all final votes and done through excellent judicial authorities are similar. However, the two establishments are different in terms of their underlying origin, the way they are handled, and the effects on the parties to the case. However, in view of the oversight mission of the Supreme Court, it can be argued that the institution of appeals in favor of the law, if changes are made in accordance with Iranian law, can be a desirable alternative to the institution of against the Shariat .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revision(Retrial)
  • Supreme Court
  • Head of Judiciary
  • Appeal in favor of law
  • institution of against the Shariat
CAPTCHA Image