نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22091/csiw.2022.7951.2239

چکیده

بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت ها است. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده رقابت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. در مسئولیت اجتماعی نوین، جامعه تنها یکی از ذی نفعان نیست بلکه، هدف اصلی است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در فقه و رویه شرکت های فراملی پرداخته شده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در آیات قران کریم و روایات مختلف مورد تاکید می باشد اما سوال این است که دامنه مسئولیت اجتماعی منعکس در نظام نامه مصوب 1398 صنعت نفت ایران و وسعت منطقه ای و موضوعی آن منطبق بر رویه شرکت های فراملی بین المللی در حوزه مسئولیت اجتماعی است و اینکه اساسا این دامنه گسترده موضوعی از بهداشت تا راه سازی و ... آنهم صرفا برای قلمرو سرزمینی ایران صحیح می باشد؟ آنچه در ایران تحت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت وارد شده است با مفهوم، رویه و رویکرد عملی سایر کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compliance of the Iranian Oil Industry Social Responsibility Code approved in 1398 with the jurisprudence and conventional system of multinational companies

نویسنده [English]

  • sharareh mofidian

Faculty member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Undoubtedly, "profitability" is always the driving force behind all progress. But since each coin has two sides; Increasing competition affects trade competition, quality, transparency, the environment and society in general, and jeopardizes the peaceful coexistence of business and society. So social responsibility says give back what you got from people. In the new social responsibility, society is not only one of the stakeholders but also the main goal. In the present article, this issue has been studied in the jurisprudence and practice of transnational companies with a descriptive-analytical method. The concept of social responsibility has been emphasized in verses of the Holy Quran and various narrations, but the question is that the scope of social responsibility reflected in the regulations approved by the Iranian oil industry in 1398 and its regional and thematic scope in accordance with the practice of international transnational companies in the field of responsibility Is it social and that this wide range of issues, from health to road construction, etc., is only valid for the territory of Iran?what has been introduced in Iran under social responsibility in the oil industry is different from the concept, procedure and practical approach of other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • legal scope
  • conflict with the budget system
  • compliance with jurisprudence
  • international standards
CAPTCHA Image