نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - تهران - ایران

2 گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2022.6881.2071

چکیده

با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌ‌له داده و غیرمستقیم قرارداد را اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می‌گیرد. در نظام‌های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می-کردند. اما به ‌مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به ‌نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می‌-دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک‌تر است وبه نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده‌ایم این موضوع را از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق فرانسه، بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Nature and Basis of Contractual Liability; A Comparative Study of Islamic and French Law

نویسندگان [English]

  • mahmoud Kazemi 1
  • Ali Zarei 2

1 Department of Islamic and private law - University of Tehran - Tehran - Iran

2 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

Contractual liability in the strict sense of the word is the obligation to compensate for damages arised from breach of contract. The main question is about the nature and basis of this obligation.Shall we consider it as a form of compliance of the contract;meaning that promisor has to give the equivalent of the contract to aggrieved party and perform the contract indirectly; or shall it be considered a separate nature of the contract and as a compensation which is imposed by the law? In the past, western legal systems; specially in france they believed that the claims to compensate for the damages is considered as an alternative to the contractual obligation and presumed specific performance.But this view changed, so today, contractual liability like Non-contractual liability is considered as a compensatory function, and its basis is considered to be in breach of the contractual obligation so it is separated from the main obligation of the contract.This different views leads to different effects; specially deny the distinction between contractual and non-contractual liability and cause the unification of civil liability.This view is near to Islamic law and it seams that in Iranian legal system in consequence of Islamic law, both contractual and non-contractual liability have a same nature and there is no duality in civil liability.In this article, we have tried to examine this issue in Islamic law and French law.Then with styding Iranian law we have interpreted article 221 of civil code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breach of contract"
  • Contractual liability"
  • fault"
  • Unity of contractual and non-contractual fault"
  • ,
  • Article 221 of civil code"
  • "
CAPTCHA Image