نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار گروه حقوق ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا س، تهران ، ایران

10.22091/csiw.2022.7568.2186

چکیده

اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی هر شخص به حمایت اجتماعی ارائه شده توسط نظام تأمین اجتماعی است بعضی از گرو‌ه‌های اجتماعی که تبعیض و عدم دسترسی به تامین اجتماعی در مورد آن‌ها جدی است، نظیر زنان، کودکان، کارگران مهاجران، اقلیت‌ها، پناهندگان و معلولان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. به همین منظور هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی برای گروه‌های خاص است با این فرض که عدم برابری در تامین اجتماعی سبب عدم توسعه اجتماعی است، در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و ضمن تحلیل وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروه‌های خاص» و مقایسه وضعیت موجود ایران، با استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشر کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی می گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروم‌اند. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروه‌هایی که به‌طور سنتی در موضع ضعف می‌باشند توجه ویژه‌ای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی این افراد آسیب‌پذیر به تامین اجتماعی تعبیه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enjoying Certain groups of the right to social security in the light of international and domestic standards

نویسندگان [English]

  • Zeinab Esmati 1
  • Latifeh Hosseini 2

2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The principle of inclusiveness means that everyone has access to the social support provided by the social security system. Some social groups about which discrimination and lack of access to social security are serious, such as women, children, migrant workers, minorities. , Refugees and the disabled should be given more attention. Therefore, the purpose of this study is to focus on equality in enjoying social security as a welfare right, assuming that inequality in social security causes a lack of social development, in this article, the analytical-descriptive method is used. While analyzing the current situation of the Iranian social security system in realizing the "application of the principle of equality in social security" and comparing the current situation in Iran with international standards and human rights, the realization of equality in social security rights in Iran with emphasis on the principle of inclusion Becomes. The results of the study show that the generalization and development of social security in relation to all segments of society, has always faced problems as a result of which some segments of society are deprived of access to social security as a right to welfare. Iran's legal system of social security should pay special attention to groups that are traditionally in a position of weakness, and the government should establish a favorable system for access to social security for these vulnerable people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equality
  • social security
  • insurance system
  • vulnerable groups
CAPTCHA Image