دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1401، صفحه 1-372